Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 216297-2018

19/05/2018    S95

България-Враца: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2018/S 095-216297

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северозападно държавно предприятие“ ДП (СЗДПДП)
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92-620032
Факс: +359 92-620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180518hGQY9481624
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180518hGQY9481624
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП“

II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Сервизна база (бази) на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на процедурата включва ремонт и поддръжка на МПС с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП. Към момента на откриване на процедурата възложителят е собственик на 4 бр. МПС, подробно описани в техническата спецификация. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени и процент отстъпка, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от собствени средства, придобити чрез обичайна търговска дейност.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такова изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такова изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя такова изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности по техническо обслужване и/или ремонт на автомобили. Под обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира стойността на обществената поръчка.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на услугата.

2. Участникът следва да разполага със сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.

Сервизът/сервизната база, в които ще се извършват услугите, следва да разполага с минимум следното оборудване: стенд за регулиране на преден и заден мост; спирачен стенд; стенд за електронна компютърна диагностика; подемник за ремонт на ходова част; уреди за ремонт и пълнене на автомобилни климатични уредби, машини за демонтаж/монтаж и баланс на автомобилни гуми и друго необходимо техническо оборудване.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП, като предостави информация за осигурената сервизна база с посочен адрес и контакти (телефон и e-mail) и техническото оборудване, с което разполага сервизната база.

3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката с определена професионална компетентност.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави информация за специалистите изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати, или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.

3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност — минимум 1 брой специалист изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи, съответното удостоверение, диплома за специалността.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/06/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/05/2018