Services - 216308-2017

07/06/2017    S107    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Statybos priežiūros paslaugos

2017/S 107-216308

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2004/17/EB

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24
Kam: Saulius Staponkus
LT-92251 Klaipėda
Lietuva
Telefonas: +370 46499734
El. paštas: s.staponkus@port.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas: http://www.portofklaipeda.lt

Pirkėjo profilio adresas: http://www.portofklaipeda.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Pagrindinė veikla
Uostų veikla
I.3)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų subjektų vardu
Perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba“ statybos techninės priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Klaipėdods valstybinis jūrų uostas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba“ statybos techninės priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71520000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Tiekėjas įsipareigoja vykdyti projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m. objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba“ (toliau vadinama Objektu) statybos darbų techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), kurių tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, rangos sutarčių, įstatymų, kitų LR galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sutartis apima tiek bendrosios, tiek specialiosios (jei tokia yra būtina) techninės priežiūros vykdymą.
Tiekėjas statybos darbų techninę priežiūrą atlieka pagal Statybos techninio reglamento STR1.09.05:2002, patvirtinto LR aplinkos ministro 15.4.2002 įsakymu Nr. 179 su vėlesniais pakeitimais, nuostatas, kitų teisės aktų reikalavimus.
Techninė priežiūra apima kvalifikuotą ir objektyvų rangovų atlikto darbo vertinimą ir nuolatinį tikrinimą, techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, laiku ir sutartomis kainomis pagal Sutarties sąlygas.
Orientacinė I etapo (iki -15,00 m) numatytų gilinimo darbų apimtis pagal gilinimo darbų projektą – apie 221 700 kub. m;
Krantinės Nr. 10 kadastrinis ilgis – 179 m;
krantinės Nr. 11 kadastrinis ilgis – 170 m;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 49) – ilgis po rekonstravimo – 0,415 km;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 49) – ilgis po rekonstravimo – 0,444 km;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 44) – ilgis po rekonstravimo – 1,090 km;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 45) – ilgis po rekonstravimo – 1,311 km;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 29) – ilgis po rekonstravimo – 0,524 km;
Geležinkelis (privažiuojamasis kelias Nr. 13) – ilgis po rekonstravimo – 0,386 km;
Geležinkelis (naujas privažiuojamasis kelias Nr. 50) – ilgis – 0,280 km;
Projektuojamų lietaus nuotekų tinklo DN200 ilgis – 198,40m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:
Intervalas: nuo 1 iki 3
Pratęsiamų sutarčių atveju – numatomi tolesnių kvietimų dalyvauti konkurse terminai:
dienomis: 180 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 667 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Konkursą laimėjęs Tiekėjas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Pirkėjui besąlyginį ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Pirkėjui suderinti.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas draudimo bendrovėje arba banke.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
1. Už techninę priežiūrą bus mokama kas mėnesį proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų kainos. Pagal pateiktas sąskaitas bus mokama 90 proc. suteiktų Paslaugų vertės, galimiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusi dalis – 10 proc. – sulaikoma. Pinigai Tiekėjui sumokami per 30 kalendorinių dienų po tinkamai atliktų Paslaugų priėmimo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Likusi nesumokėta sutarties suma (jei tokia būtų sutarties 2.11 p. nustatytu atveju) ir sulaikomų pinigų suma sumokama Tiekėjui per 30 kalendorinių dienų pateikus tinkamai parengtus statybos darbų įvertinimo aktus pagal Sutarties 4.52 p. reikalavimus ir rangovams pašalinus defektus ar kitus trūkumus (jei tokių būtų). Už papildomų darbų (jei tokių būtų) techninę priežiūrą mokama nebus. Pagrindas PVM sąskaitos faktūros parengimui ir pateikimui yra tik abiejų Šalių pasirašyti Tiekėjo atliktų Paslaugų aktai.
Tiekėjas vieną kartą per mėnesį turi pateikti Užsakovui nurodytos formos Tiekėjo pasirašytą atliktų paslaugų aktą (12.9.1 p.) elektronine ir popierine forma (2 egz.).
Tiekėjo pasirašytas atliktų paslaugų aktas turi būti pateiktas Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo techninės priežiūros atstovo rašytinio pritarimo atliktų statybos darbų priėmimo ir perdavimo aktui (pasirašant ant minėto akto), kuris turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau, kaip iki kito mėnesio 5 dienos.
Užsakovui pasirašius Tiekėjo atliktų paslaugų aktą (4.54 p.) Tiekėjas per 2 kalendorines dienas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
2. Jei rangos sutarčių vykdymo metu pasikeistų rangovai ar atlikti dalį darbų būtų parinkti kiti rangovai, jei vykdant Objekto statybos darbus būtų atliekami papildomi rangos darbai, taip pat jei būtų pratęstas rangos sutarties terminas ar vėluotų Objekto užbaigimas nepratęsus rangos sutarties termino, Tiekėjui mokėtina suma nedidinama.
3. Jei atsisakoma dalies statybos vykdymo darbų dėl to, kad šie darbai taps nereikalingi, nes tinkamas darbų rezultatas buvo pasiektas nepanaudojant viso techniniame ar darbo projekte nurodyto medžiagų kiekio ar darbo sąnaudų, mokėtina suma Tiekėjui proporcingai nemažinama.
4. Tiekėjui nėra atlyginama už tas Paslaugas, kurias jis atliko savavališkai nukrypdamas nuo šios Sutarties nuostatų.
5. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Pirkėjas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą.
6. Vykdant šią Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos (jei tokie būtų) turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Tiekėjas nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimų ir šiuo atveju nebus taikoma Sutarties 8.2 p. nustatyta atsakomybė.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos:
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės – nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Teikiami dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Teikiami dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Teikiami dokumentai:
1) Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pastaba. Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų duomenis pasitikrina pati perkančioji organizacija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio skelbimo skyriaus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas.
Teikiami dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
5. Tiekėjas įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka.
Teikiami dokumentai:
Valstybės įmonės Registrų centro išduota juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo skaitmenine kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Teikiami dokumentai:
Tiekėjo deklaracija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
7. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai.
Teikiami dokumentai:
Tiekėjo deklaracija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
8. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pastaba: Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Teikiami dokumentai:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pastaba. Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų duomenis pasitikrina pati perkančioji organizacija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
9. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Teikiami dokumentai:
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus), turi būti ne mažesnės kaip (koeficientas 1) perkamų paslaugų (teikiamo pasiūlymo) vertės be PVM.
Teikiami dokumentai:
Tiekėjas pateikia pelno (nuostolio) ataskaitą arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas, už pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti turės kvalifikuotą ir patyrusį specialistą – vandens uostų statinių darbų techninės priežiūros vadovą, kuris: 1) turi teisę atlikti vandens uostų statinių statybos darbų techninę priežiūrą ypatingos statinių kategorijos objektuose ir 2) turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių darbo patirtį vykdant susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių arba hidrotechnikos statinių naujos statybos arba rekonstravimo arba kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą, ypatingos statinių kategorijos objektuose. Pastaba: šio skelbimo skyriaus 1 p., 2 p. ir 3. p. reikalaujamų statybos darbų techninės priežiūros vadovų ir statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovų pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją ir patirtį. Teikiami dokumentai: 1. Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotų statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų (arba Teisės pripažinimo pažymų), suteikiančių teisę vykdyti vandens uostų statinių statybos darbų techninę priežiūrą (susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statiniai), ypatingų statinių kategorijos objektuose. 2. Tiekėjas pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą pažymą ir įrodančius dokumentus apie siūlomo specialisto darbo patirtį (vykdant susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių arba hidrotechnikos statinių naujos statybos arba rekonstravimo arba kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą) ypatingos statinių kategorijos objektuose. Pažymoje turi nurodyti siūlomo specialisto vykdytų objektų pavadinimus, užsakovus, paslaugų vykdymo pradžią ir paslaugų vykdymo pabaigą. Siūlomo specialisto darbo patirtį įrodantys dokumentai gali būti įsakymai, kuriais siūlomas specialistas buvo paskirtas vadovauti susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių arba hidrotechnikos statinių naujos statybos arba rekonstravimo arba kapitalinio remonto darbų techninei priežiūrai ar kiti darbo patirtį įrodantys dokumentai. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patirtis turi būti ne mažesnė kaip 36 mėn.
3. Tiekėjas pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintų dokumentų, atvirtinančių siūlomo (-ų) specialisto (-ų) priėmimą į darbą tiekėjo įmonėje (t. y. darbo sutartis, Sodros išrašas ar kiti dokumentai) arba (jei specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo momentu nėra tiekėjo personalo dalis) siūlomo specialisto ir tiekėjo dvišalį susitarimą (patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens), kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. PASTABA. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje yra laikomi kaip subrangovais, todėl turi būti išviešinami pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 1 priede) kaip subrangovai.
2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti turės kvalifikuotą ir patyrusį specialistą, statybos darbų techninės priežiūros vadovą, kuris: 1) turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbų techninę priežiūrą statiniams: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias; inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai. Pastabos: 1) šio skelbimo skyriaus 1 p., 2 p. ir 3p. reikalaujamų statybos darbų techninės priežiūros vadovų ir statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovų pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją ir patirtį. 2) Šio reikalavimo 1) p. atitikimui tiekėjas gali siūlyti po vieną specialistą atskirai arba minėtas pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją. Teikiami dokumentai: 1) Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus kvalifikacijos atestatus (arba Teisės pripažinimo pažymas), kurie patvirtina specialistų kvalifikaciją atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. 2) Tiekėjas pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintų dokumentų, patvirtinančių siūlomo (-ų) specialisto (-ų) priėmimą į darbą tiekėjo įmonėje (t. y. darbo sutartis, Sodros išrašas ar kiti dokumentai) arba (jei specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo momentu nėra tiekėjo personalo dalis) siūlomo specialisto ir tiekėjo dvišalį susitarimą (patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens), kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. PASTABA. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje yra laikomi kaip subrangovais, todėl turi būti išviešinami pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 1 priede) kaip subrangovai.
3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti turės kvalifikuotą ir patyrusį specialistą (-us), specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovą (-us), kuris: 1) turi kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę atlikti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą statiniams: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. Pastaba: 1. šio skelbimo skyriaus 1 p., 2 p. ir 3 p. reikalaujamų statybos darbų techninės priežiūros vadovų ir statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovų pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją ir patirtį. 2. Šio reikalavimo 1) p. atitikimui tiekėjas gali siūlyti po vieną specialistą atskirai arba minėtas pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją. Teikiami dokumentai: 1) Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus kvalifikacijos atestatus (arba Teisės pripažinimo pažymas), kurie patvirtina specialistų kvalifikaciją atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. 2) Tiekėjas pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintų dokumentų, patvirtinančių siūlomo (-ų) specialisto (-ų) priėmimą į darbą tiekėjo įmonėje (t. y. darbo sutartis, Sodros išrašas ar kiti dokumentai) arba (jei specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo momentu nėra tiekėjo personalo dalis) siūlomo specialisto ir tiekėjo dvišalį susitarimą (patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens), kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
PASTABA. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje yra laikomi kaip subrangovais, todėl turi būti išviešinami pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 1 priede) kaip subrangovai.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų gavimo sąlygos (išskyrus DPS)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.7.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
13.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.7)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 13.7.2017 - 9:45

Vieta

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje gali dalyvauti tiekėjai pateikę pasiūlymus arba tiekėjų pateikusių pasiūlymus įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu – elektroninis pirkimas.

2. Konkurso sąlygos viešinamos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

3. Atsiradus nenumatytoms, nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl ko gali būti viršijamas nustatytas Paslaugų atlikimo terminas, Sutartis galės būti pratęsta iki statinio, kurio techninę priežiūrą vykdo Tiekėjas, statybos užbaigimo akto išdavimo, tik tuo atveju, jei bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties termino pratęsimas nustatomas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1.1 per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 1.2 per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 2. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
2.6.2017