Szolgáltatások - 216341-2015

Normál nézet megjelenítése

24/06/2015    S119

Belgium-Brüsszel: Tanulmány az aktívan és egészségben megélt idősödést biztosító innováció fokozásának támogatásáról – SMART 2015/0039

2015/S 119-216341

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, H2 Egység – Digitális közösségi platformok
Postai cím: BU25, 04/113
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Központi Pénzügyi Egység
Címzett: Ilias Iakovidis úr
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=739

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tanulmány az aktívan és egészségben megélt idősödést biztosító innováció fokozásának támogatásáról – SMART 2015/0039.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
— Az EIP-AHA (európai innovációs partnerség - a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség) keretében történő innovációfokozás (az érintett régiók támogatásával vagy a fejlesztés elindításával, illetve az innováció alkalmazásával) összefüggésének elemzése.
— Az innováció fokozásával sikeresen megbirkózó egyéb, innovációalapú ágazatok elemzése.
— Az említett ágazatokban tapasztalható olyan kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása, amelyek felhasználhatók az aktívan és egészségben megélt idősödést biztosító innovációs folyamat fokozásának támogatásában.
Részletesen meg kell vizsgálni továbbá az innovációs életciklusban az innovációfokozás sikerét biztosító gazdasági mozgatórugókat, a megoldás kidolgozásától kezdve egészen a piaci bevezetésig. Melyek azok a szabályozási, szakpolitikai vagy kereskedelmi feltételek, amelyek elősegítik az aktívan és egészségben megélt idősödést biztosító innovatív megoldásokba történő beruházások növekedését, a magánbefektetők és az állami beruházások szempontjából. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak elősegítésére, hogy átadásra és megvalósításra kerüljenek a konkrét eredménnyel és előnyökkel járó jó gyakorlati megoldások. Fontos, hogy a leginkább élenjáró úttörőktől ne csak azt tanuljuk meg, hogy mi a helyes, hanem azt is, hogy mit nem szabad tenni. Ennek lehetséges módja a „tudáshálózatok” létrehozása, amely lehetővé teszi az ismeretátadást, a legjobb gyakorlati megoldások, illetve tapasztalatok rendkívül gyakorlatias megosztását. Ide tartozik a más EIP-AHA-régiókból és mérvadó külső forrásokból (egyéb, többek között beruházásigényes ágazatok) származó tapasztalatok átvétele is. A tudáshálózatok lerövidítik a jó gyakorlati megoldások alkalmazásával vagy a végrehajtás megkezdésével együtt járó tanulási időt, és biztosítják, hogy az egyik területen felmerült probléma más területeken már ne jelenthessen gondot.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások, 79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Maximális érték: 250 000 EUR.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt és a szolgáltatási mintaszerződést.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt és a szolgáltatási mintaszerződést.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
SMART 2015/0039.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 2-001300 3.1.2015

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
13.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.7.2015 - 10:30

Hely:

BU25 bizottsági épület, 0/S5 tárgyalóterem, avenue de Beaulieu 25, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson ajánlattevőnként 1 felhatalmazott képviselő lehet jelen. Azoknak a pályázóknak, akik részt kívánnak venni a tenderbontáson, legalább 48 órával azt megelőzően e-mailben kell tájékoztatniuk Sari Niemenmaa asszonyt a cnect-r2-eoi@ec.europa.eu címen, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából majd részt vesz a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Horizont 2020.
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció az I.1. pontban megadott címen érhető el. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Európai Bizottság, A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, R2-es Egység – Pénzügy, címzett: Marie-Christine Laffineur
Postai cím: Iroda: BU25 04/024
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetcím: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.6.2015