Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 216346-2015

Vis forkortet udgave

24/06/2015    S119

Belgien-Bruxelles: Kvalitetssikring inden for ROM (resultatorienteret overvågning af projekter og programmer finansieret af Den Europæiske Union)

2015/S 119-216346

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling
Postadresse: rue de la Loi 41, kontor 03/030
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DEVCO — afdeling R5
Att: Jean-Herve Ramat
Mailadresse: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling
Postadresse: rue de la Loi 41
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling
Postadresse: rue de la Loi 41
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: internationalt samarbejde og udvikling.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kvalitetssikring inden for ROM (resultatorienteret overvågning af projekter og programmer finansieret af Den Europæiske Union).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bruxelles, Belgien.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Teknisk bistand til Europa-Kommissionen i forbindelse med overvågning og kvalitetskontrol af ROM-evalueringerne gennemført af ROM-kontrahenter (se yderligere oplysninger i udbudsmaterialet).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79420000 Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser - DA40

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 5 000 000 og 5 600 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ikke til udbudsproceduren. En garanti for præfinansieringen vil blive krævet fra kontrahenten. Se udbudsmaterialet — kontraktudkastet i linket angivet i punkt I.1 (elektronisk adgang til oplysninger).
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se kontraktudkastet i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Ingen specielle krav — konsortier tillades.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Fysiske personer eller enheder, der er kontrahenter (eller medlem af et kontraherende konsortium) under de 5 ROM-kontrakter, der indgås i henhold til proceduren EuropeAid/134965/C/SER/MULTI, samt til kontrakten »støtte til kvalitetsovervågningssystemer og -metodologier for projekter og programmer for Europa-Kommissionens eksterne bistand (CRIS nr. EVA/2012/309-586)«, kan ikke deltage i dette udbud (interessekonflikt).
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren — og i tilfælde af et konsortium, dets leder — skal være certificeret i henhold til ISO/IEC/17021 (overensstemmelsesvurdering — krav til organer, der foretager revision og certificering af ledelsessystemer).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet — vejledning for tilbudsgivere.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Se udbudsmaterialet — vejledning for tilbudsgivere.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet — vejledning for tilbudsgivere.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Se udbudsmaterialet — vejledning for tilbudsgivere.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Ansøgeren — og i tilfælde af et konsortium, dets leder — skal være certificeret i henhold til ISO/IEC/17021 (overensstemmelsesvurdering — krav til organer, der foretager revision og certificering af ledelsessystemer).
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
EuropeAid/136866/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.8.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: helst på engelsk eller fransk af hensyn til behandling.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 19.8.2015

Sted:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling, afdeling R5, rue de la Loi 41, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: behørigt bemyndigede personer, der repræsenterer den bydende virksomhed, med forudgående meddelelse pr. e-mail (se punkt I.1 ovenfor) om deres deltagelse mindst 1 uge forud for åbningsdatoen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger

Betingelser for deltagelse (valgbarhed, udelukkelses- og udvælgelseskriterierne) samt tildelingskriterier og deres vægtning er angivet i udbudsmaterialet. Bestemmelser for afgivelse af bud er beskrevet i vejledningen til tilbudsgivere. Krævede formularer skal anvendes ved afgivelse af bud. Alle disse dokumenter kan findes i udbudsmaterialet på adressen — https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774 (under fanen »dokumentbibliotek«).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.6.2015