Služby - 216346-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/06/2015    S119

Belgicko-Brusel: Zaistenie kvality v ROM (monitorovanie projektov a programov financovaných Európskou úniou orientované na výsledky)

2015/S 119-216346

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
Poštová adresa: rue de la Loi 41, kancelária 03/030
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: DEVCO – oddelenie R5
Kontaktná osoba: Jean-Herve Ramat
E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
Poštová adresa: rue de la Loi 41
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
Poštová adresa: rue de la Loi 41
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Medzinárodná spolupráca a rozvoj.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zaistenie kvality v ROM (monitorovanie projektov a programov financovaných Európskou úniou orientované na výsledky).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel, Belgicko.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Odborná pomoc pre Európsku komisiu v oblasti dozoru a overovania kvality prieskumov ROM realizovaných dodávateľmi ROM (ďalšie podrobnosti sú uvedené v zmluvných podmienkach v súťažných podkladoch).
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79420000 Služby súvisiace s riadením - DA40

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 5 000 000 do 5 600 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 3
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Nie pre výberové konanie. Od dodávateľa sa bude požadovať záruka na zálohovú platbu. Pozrite súťažné podklady – návrh zmluvy podľa odkazu uvedeného v bode I.1 (elektronický prístup k informáciám).
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozrite návrh zmluvy v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Žiadne špeciálne požiadavky – konzorciá povolené.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Každá fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú dodávateľmi (alebo člen zmluvných konzorcií) pre 5 obstarávaní ROM pridelených na základe konania EuropeAid/134965/C/SER/MULTI, ako aj v rámci obstarávania „podpora systémov monitorovania kvality a metodík projektov a programov vonkajšej pomoci EK (CRIS č. EVA/2012/309-586)“ sa nemôžu zúčastniť na tejto výzve na súťaž (konflikt záujmov).
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač – a v prípade konzorcia jeho vedúci – musí mať certifikáciu ISO/IEC/17021 (posúdenie zhody – požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu systémov riadenia).
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozrite súťažné podklady – pokyny pre uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozrite súťažné podklady – pokyny pre uchádzačov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozrite súťažné podklady – pokyny pre uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozrite súťažné podklady – pokyny pre uchádzačov.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač – a v prípade konzorcia jeho vedúci – musí mať certifikáciu ISO/IEC/17021 (posúdenie zhody – požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu systémov riadenia).
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
EuropeAid/136866/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
12.8.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Podľa možnosti v angličtine alebo francúzštine z dôvodu zjednodušenia spracovávania.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.8.2015

Miesto:

Európska komisia, GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, oddelenie R5, rue de la Loi 41, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Náležite oprávnené osoby zastupujúce súťažiace firmy s predbežným oznámením ich prítomnosti e-mailom (pozrite bod I.1 vyššie) minimálne 1 týždeň pred dátumom otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie

Podmienky účasti (spôsobilosť, kritériá vylúčenia a kritériá výberu), ako aj kritériá vyhodnotenia ponúk a ich váhovanie budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Spôsoby predloženia ponuky sú podrobne uvedené v pokynoch pre uchádzačov. Pri predložení ponuky sa majú používať povinné formuláre. Všetky tieto dokumenty sú dostupné v súťažných podkladoch na tejto adrese – https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=774 (pod záložkou „Document library“).

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mesto/obec: Štrasburg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12.6.2015