Tjenesteydelser - 216348-2015

Vis forkortet udgave

24/06/2015    S119

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende identificering og kvantificering af socioøkonomiske nøgledata for den strategiske planlægning af 5G-introduktionen i Europa

2015/S 119-216348

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
Postadresse: BU25-3/24
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Thibault Kleiner
Mailadresse: cnect-e1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22996502

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=496

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Undersøgelse vedrørende identificering og kvantificering af socioøkonomiske nøgledata for den strategiske planlægning af 5G-introduktionen i Europa.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Undersøgelsen sigter mod at tilvejebringe de grundlæggende kvantitative socioøkonomiske grundlag for interessenterne med henblik på at planlægge de kritiske faser af indførelsen af 5G, fra forsknings- og innovationsaktiviteter til investeringer i infrastruktur og udsigter til tidlig kommerciel udvikling. Undersøgelsen skal også hjælpe de regulerende myndigheder med at planlægge centrale politiske tiltag: f.eks. planlægning af frekvenstildeling, ITU WRC-18, økonomiske og sociale konsekvenser af potentielle anvendelsesmuligheder, markedsregulerings-/konkurrencemæssige/strukturelle aspekter.
Nærmere bestemt skal undersøgelsen opnå følgende mål (som hver er forbundet med en række opgaver, der er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet under kapitel 2, »Mål, opgaver og metodologi — mål«):
A. udpegning af de mest sandsynlige anvendelsesmønstre/trafikscenarier og beslægtede »økosystemer« samt skøn over de vigtigste potentielle økonomiske aspekter
B. kortlægning af markeds-/anvendelsesscenarier til nøgledata med henblik på at understøtte tekniske krav
C. udfordringer med relation til frekvenser og forventede nye frekvensbehov
D. erhvervsmuligheder
E. vurdering af samfundsrelaterede og andre politiske spørgsmål.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling, 79310000 Markedsanalyse

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 248 000 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Tilrettelæggelse af arbejdet. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0008.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 113-198107 af 14.6.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0683419/00-45
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 9
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Tech4i2 Limited i partnerskab med Interdigital Europe Limited, Trinity College Dublin og Real Wireless Limited
By: Thurcaston
Postnummer: LE7 7JP
Land: Det Forenede Kongerige
Mailadresse: pdfoley@tech4i2.com
Telefon: +44 7796174330

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 248 000 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 6,55 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — arbejdsprogram for 2014-2015 — andre foranstaltninger.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling E.1: netværksteknologier, att: hr. Thibaut Kleiner
Postadresse: BU25 3/24
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: cnect-e1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22996502
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.6.2015