Szolgáltatások - 216378-2022

25/04/2022    S80

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2022/S 080-216378

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Annus Tímea
E-mail: annust@fkf.hu
Telefon: +36 202220366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkm.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K2224 - LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatai

Hivatkozási szám: EKR000207782022
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes Ajánlattevő feladata, hogy Társaságunk Libra6i rendszerével, illetve a rendszerhez integráltan kapcsolódó egyéb interfészekkel (pl. mérlegkezelő rendszer, lerakók kamera rendszerei, stb.) kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási igényeket megvizsgálja megvalósíthatósági szempontból.

Az egyes megoldásokról minden esetben megoldási javaslatot készít, erőforrás becsléssel és elkészítési véghatáridővel együtt. Amennyiben az egyedi fejlesztést, módosítást az Ajánlatkérő írásban megrendeli, azt Ajánlattevő megvalósítja, majd tesztelést követően az éles rendszeren üzembe állítja.

Ajánlattevőnek az alább részletezett szolgáltatásokat kell nyújtania a szerződés időtartalma alatt:

- Bővítések és új LIBRA funkciók megvalósítása az Ajánlatkérő meghatározása és megrendelése alapján, valamint konzultációs tevékenység biztosítása Ajánlatkérő számára.

- A napi tanácsadói és fejlesztési szolgáltatás eseti, feladatonkénti erőforrás becslés alapján rendelhető meg, a szerződés keretében 411 embernapra korlátozva, mely kiterjed a konzultációs tevékenység biztosítására is.

Az Ajánlattevőnek a fejlesztések elvégzése során figyelembe kell vennie, hogy Társaságunk az alábbi LIBRA6i modul licence - ekkel rendelkezik:

- LIBRA- Alkalmazói alaprendszer (Telep)

- LIBRA - Mérleg

- LIBRA - Likvid

- LIBRA - Számla

- LIBRA - Kassza

- LIBRA - CashCenter

- LIBRA-City (Szállítólevél funkcióval kiegészítve)

- LIBRA-Szerviz

- LIBRA-Álló LIBRA-Totál

- LIBRA-Tara (Hintőanyag, Hulladékudvar funkcióval kiegészítve)

- LIBRA - Anyag

- LIBRA - Biznisz

- Infocenter

Libra 6i rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása 40 000 000 Ft. keretösszeg valamint 10 000 000 Ft. opció erejéig 12 hónap időtartamra.

Tájékoztató jellegű mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban:

A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatira szakértői támogatás megvalósítása

Sorszám Megnevezés Tervezett Embernap

1. Fejlesztés 140

2. Tanácsadás 221

3. DBA 50

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 49 970 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata, hogy Társaságunk Libra6i rendszerével, illetve a rendszerhez integráltan kapcsolódó egyéb interfészekkel (pl. mérlegkezelő rendszer, lerakók kamera rendszerei, stb.) kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási igényeket megvizsgálja megvalósíthatósági szempontból.

Az egyes megoldásokról minden esetben megoldási javaslatot készít, erőforrás becsléssel és elkészítési véghatáridővel együtt. Amennyiben az egyedi fejlesztést, módosítást az Ajánlatkérő írásban megrendeli, azt Ajánlattevő megvalósítja, majd tesztelést követően az éles rendszeren üzembe állítja.

Ajánlattevőnek az alább részletezett szolgáltatásokat kell nyújtania a szerződés időtartalma alatt:

- Bővítések és új LIBRA funkciók megvalósítása az Ajánlatkérő meghatározása és megrendelése alapján, valamint konzultációs tevékenység biztosítása Ajánlatkérő számára.

- A napi tanácsadói és fejlesztési szolgáltatás eseti, feladatonkénti erőforrás becslés alapján rendelhető meg, a szerződés keretében 411 embernapra korlátozva, mely kiterjed a konzultációs tevékenység biztosítására is.

Az Ajánlattevőnek a fejlesztések elvégzése során figyelembe kell vennie, hogy Társaságunk az alábbi LIBRA6i modul licence - ekkel rendelkezik:

- LIBRA- Alkalmazói alaprendszer (Telep)

- LIBRA - Mérleg

- LIBRA - Likvid

- LIBRA - Számla

- LIBRA - Kassza

- LIBRA - CashCenter

- LIBRA-City (Szállítólevél funkcióval kiegészítve)

- LIBRA-Szerviz

- LIBRA-Álló LIBRA-Totál

- LIBRA-Tara (Hintőanyag, Hulladékudvar funkcióval kiegészítve)

- LIBRA - Anyag

- LIBRA - Biznisz

- Infocenter

Libra 6i rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása 40 000 000 Ft. keretösszeg valamint 10 000 000 Ft. opció erejéig 12 hónap időtartamra.

Tájékoztató jellegű mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban:

A BKM Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatira szakértői támogatás megvalósítása Megnevezés Tervezett Embernap

Fejlesztés 140

Tanácsadás 221

DBA 50

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő keretösszeg értékig vállal kötelezettséget a szolgáltatás megrendelésére, valamint a keretösszeg kimerülését követően további nettó 10 000 000,- Ft opciós rész erejéig azonos díjazásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, az elvégzendő feladat nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A BKM Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmaz (műszaki-technikai sajátosság okán) tekintettel az alábbiakra:

A Társaságunknál üzemelő LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer kezeli Cégünk alaptevékenységével kapcsolatos üzleti tevékenységeket. A nagytömegű hulladékszámlázáson túl, szintén a rendszer biztosítja a gépjárműpark kezelését, valamint számos olyan egyedi interface üzemelését, amelyek szervesen integrálva, online adatkapcsolatokon keresztül biztosítják az alaptevékenység zökkenőmentes ellátását.

Összehasonlításképpen a BKM Nonprofit ZRt. és annak jogelődje, az FKF Nonprofit Zrt. az elmúlt 15 évben 600 millió Ft értékben rendelt meg fejlesztést a LIBRA6i tekintetében. Emiatt szolgáltató-váltást nem lehetne a normál üzletmenet folytonosság fenntartása mellett kivitelezni, vagyis a forráskódokat csakis az eredeti fejlesztő és/vagy az általa nyújtott szolgáltatás ellehetetlenülése esetén tudjuk ténylegesen, másik partner bevonásával felhasználni. A LIBRA6i rendszer komplexitása abból adódik, hogy a felépítése, és az üzleti intelligencia tárolása több rétegben is történik. A felhasználói interaktivitást a formok és riportok biztosítják, ezek forrásai a rendszer felhasználói rétegében tárolódnak. A felhasználói rétegen kívül, az adatbázis szinten tárolt üzleti logika képezi a rendszer magját. A core rendszer felépítése során a rendszer kihasználja mindazon lehetőségeket, amelyeket a korszerű adatbázis technológia biztosít. Az üzleti logika elsődlegesen a tárolt eljárásokban manifesztálódik, azonban ezeken kívül számos egyéb adatbázis objektumok, mint pl. trigger, sequence, database link, index, view, job stb… is mind mind az üzleti logika részét képezik, ugyanúgy, mint pl. a LIBRA rendszer adatszerkezete is. Tehát a rendszer ilyen módon is rendkívül összetett, és e mellett dinamikusan változó. Jogszabályi változások miatt jelenleg a teljes számlázási rendszer fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis az NHKV, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére jogosult szervezet részére valamennyi számlázási adatunkat egy új, általuk meghatározott adatstruktúrában szükséges átadni. E körülmény miatt sem reális lehetőség, hogy a jelenlegi fejlesztőn kívül bármely más szolgáltatótól ajánlatot tudjunk kérni, hiszen a már említett 1-1,5 éves szükséges felkészülési idő nem illeszthető bele az üzletmenetbe. A számlázás esetleges elmaradása havonta több milliárd forintos likviditási hiányt okozna Társaságunknak, amely rövidtávon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást veszélyeztetné, illetve lehetetlenítené el.

A Társaságunknál üzemelő LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer kezeli Cégünk alaptevékenységével kapcsolatos üzleti folyamatokat. A rendszer biztosítja az alaptevékenység ellátásához szükséges szolgáltatásokat, melyek a vevő igényének rögzítésétől kezdve a fuvarkiosztás, hulladékfelvétel és elhelyezés, számlázásáson túl, jelentés a hatóság felé folyamattal zárul. Nyilvántartja a szolgáltatás ellátáshoz szükséges erőforrásokat gépjárműpark kezelését, javítás igényét üzemanyagfelhasználását, valamint számos olyan egyedi interface üzemelését, amelyek szervesen integrálva, online adatkapcsolatokon keresztül biztosítják az alaptevékenység zökkenőmentes ellátását.

A tevékenységben résztvevő modulok és funkciói:

- Álló (tárgyi) eszköz

- City (menetokmány kezelés)

- Szerviz (karbantartási tevékenységek)

- Total (közüzemi ügyvitel)

- Számla (számlázás)

- Likvid (folyószámla)

- Cash (pénzgazdálkodás)

- Mérleg (főkönyvi könyvelés)

- Tára (hulladékkezelés)

- Kassza (pénztár)

- Hintő-anyag

- Hulladékudvar

- Szállítólevél

- Anyag funkció

folytatás a VI.3) További információk pontban

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
06/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13649234243
Postai cím: Karolina Út 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: info@mve.hu
Telefon: +36 12553910
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 50 000 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 49 970 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

D.1 Általános beszerzési pont folyt.:Az eszközökkel és más rendszerekkel történő kommunikációban résztvevő interface pl. a BKM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő hulladékudvarokban és hulladék lerakókon működő hulladékmérlegek teljes körű kezelése, a mérlegekből érkező információk tárolása, ezekből történő automatikus számlakészítés, valamint ide sorolható a Díjbeszedő Holding Zrt. (továbbiakban: DBH), valamint az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) részére havi szinten átadott nagytömegű számlaadatok kezelése, vagy akár a Tartályellátás - LIBRA interface, amely az FKF egyedi ügyfélszolgálati rendszerével történő valós idejű integrációt valósítja meg. Nevezett interfészek elkészítése a forráskóddal és jelentős fejlesztői kapacitással rendelkező LIBRA szoftver részére is több évi munkát jelentett

A LIBRA Szoftver Zrt. által fejlesztett LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer nem nyílt rendszer, annak jogtulajdonosa - a mellékelt igazolás szerint - a LIBRA Szoftver Zrt. Szintén a LIBRA Szoftver Zrt. tulajdonában vannak mindazon interface-ek, amelyek a LIBRA saját fejlesztéseként üzemelnek, és biztosítják a rendszerhez kapcsolódó egyéb külső heterogén rendszerek integrált működését.

A LIBRA6i rendszer egy rendkívül összetett, az Oracle technológián kívül számos egyéb technológiát magába integráló vállaltirányítási rendszer. A rendszer jelenleg 3000 adattáblát, 3600 tárolt eljárást és triggert, több mint 6200 egyéb adatbázis objektumot, 2500 formot, és 2500 riportot tartalmaz. Ezeken a LIBRA6i CORE rendszeréhez tartozó, és a rendszert felépítő egységeken kívül számos egyéb modern technológia (pl. JAVA webservice interface, DBLink interface, integrált JAVA formok…) integrációjával működik a LIBRA6i rendszer, amely rendszer ilyen módon integrációs platformot biztosít a rendszerek online együttműködésére. A Társaságunknál alkalmazott LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer a fent felsorolt sok ezer építőelemének - amelynek jelentős része kifejezetten Társaságunk számára készült - köszönhetően egy teljesen egyedi rendszer.

Felsoroltak fényében az általunk használt rendszert harmadik fél sem karbantartani, sem támogatni, sem tovább fejleszteni nem tudja. A rendszer komplexitása miatt a harmadik félnek először ~10 millió sornyi forráskódot és 100-as nagyságrendben adattáblákat kellene értelmezni (alkalmazás- és üzleti logika, relációk), mielőtt egyáltalán hozzáláthatna a munkához. Társaságunk számára ez olyan minőségi és határidőkre vonatkozó kockázatot jelentene, amely súlyos anyagi és presztízsveszteség lehetőségét hordozza magában. Egy ilyen munka elvégzésének csak az elméleti lehetősége áll fenn, gyakorlatilag azonban kivitelezhetetlen.

Az üzemeltető Libra Szoftver Zrt. rövid távon nem kiváltható, hiszen más szolgáltató által történő ügyviteli rendszer kiépítése, vagy a jelenlegi más partnerrel történő üzemeltettetése nem reális alternatíva, mivel a korábbiakban részletezettek alapján jelentős mértékben megnövelné Társaságunk költségeit a már működő, és egyedi igények kielégítését szolgáló speciális szoftverek kifejlesztésének szükségessége miatt, vagy az elmúlt 10 évben történt fejlesztések forráskódjainak megértéséhez szükséges időigény miatt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ban foglaltak alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2022