Diensten - 21647-2022

14/01/2022    S10

België-Malle: Providerdiensten

2022/S 010-021647

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 235-618057)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen B
Nationaal identificatienummer: 0471.914.403_543982
Postadres: Nooitrust 4
Plaats: Malle
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2390
Land: België
E-mail: gino.broeckhoven@kobavzw.be
Telefoon: +32 477854049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kobavzw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430386

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internetaansluitingen en bijhorende abonnementsformules voor scholen

Referentienummer: KOBA B-A-KOBA0-2021-005bis-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72410000 Providerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Internetaansluitingen en bijhorende abonnementsformules voor

scholen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 235-618057

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 27/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 14/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 27/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Omwille van niet-melding van gestelde vragen op het forum en we deze nu pas kunnen beantwoorden, verdagen we de uiterste indieningsdatum naar 27 januari 2022.