Supplies - 21665-2018

17/01/2018    S11

Bulgaria-Lovech: Electricity

2018/S 011-021665

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „ViK“ AD
National registration number: 110549443
Postal address: ul. „Rayna Knyaginya“ No. 1A
Town: Lovech
NUTS code: BG315 Lovech
Postal code: 5500
Country: Bulgaria
Contact person: Valeriya Gencheva
E-mail: v.gencheva@wss-lovech.bg
Telephone: +359 68651142
Fax: +359 68651113
Internet address(es):
Main address: http://www.wss-lovech.bg/
Address of the buyer profile: http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=b6e85c9f-670a-4526-a864-94f5a3ca94f1
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия общо за – 123 бр. обекта, описани в Списък № 1 и Списък № 2 към Техническата спецификация. Начин на образуване на цената – в лева без ДДС за 1 MWh, която цена е постоянна за срока на изпълнение на договора. Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия за срока на договора — общо – 3 780 МWh. Количеството за доставка на електрическа енергия е прогнозно, има ориентировъчен характер и не обвързва Възложителя. Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е: 493 000.00 лева без ДДС.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 493 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG315 Lovech
Main site or place of performance:

Доставката се извършва до обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч описани в Техническата спецификация, находящи се на територията на Област Ловеч при Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия общо за – 123 бр. обекта, описани в Списък № 1 и Списък № 2 към Техническата спецификация. Начин на образуване на цената – в лева без ДДС за 1 MWh, която цена е постоянна за срока на изпълнение на договора. Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия за срока на договора — общо – 3 780 МWh. Количеството за доставка на електрическа енергия е прогнозно, има ориентировъчен характер и не обвързва Възложителя. Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е: 493 000.00 лева без ДДС.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting entity and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Възложителят избира да проведе процедурата по договаряне без предварителна покана за участие по чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като приема, че са възникнали изключителни обстоятелства, при които не е възможно да бъдат спазени сроковете, по чл. 133, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП и е налице състояние на неотложност, което не се дължи на възложителя. Възложителят е положил необходимата грижа, за обезпечаване нормалното изпълнение на нормативно установените си дейности свързани с доставка на ел. енергия ниско напрежение, като е провел открита процедура по реда на ЗОП, която е била прекратена, поради обстоятелства които не се дължат на Възложителя и в момента отново е в ход провеждането на „открита процедура“ по реда на ЗОП, с предмет „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“. Предметът на поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция /ОП/ № 1 — „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“. 2. Обособена позиция /ОП/ № 2 — „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: ОП-2017-14-ЕЕНН-Д/21.12.2017
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ЕНЕКОД“ АД
National registration number: 203638768
Postal address: бул. „Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0601Р
Town: София
NUTS code: BG412 Sofia
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: office@enekod.com
Telephone: +359 24390403
Fax: +359 24390403
Internet address: www.enekod.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 493 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 493 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

В полето по точка V.2.4 като първоначална обща прогнозна стойност на поръчката и обща стойност на поръчката е посочена прогнозната стойност на поръчката, предвид обстоятелството, че посочените количества на доставяната електрическа енергия, имат ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: https://www.cpc.bg/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

— Публикуването на решението за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8—10 и 13,

— Получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Жалба по чл. 196, ал. 5 от ЗОП (действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/01/2018