Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 216683-2019

10/05/2019    S90

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 090-216683

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на икономиката
Национален регистрационен номер: 176789453
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1052
Държава: България
Лице за контакт: Юлия Стоянова, държавен експерт, ГДЕФК
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Телефон: +359 29329254
Факс: +00 29872190
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c354-1.html
Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/uslugi-po-pochistvane-shtadyashti-okolnata-sreda-za-nujdite-na-upravlyavashtiya-organ-na-operativna-program-1807-c354-1.html?p=e30=
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Процедура на вътрешен конкурентен избор с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“ за определяне на изпълнител по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с рамково споразумение № CПОР-28/21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки (ЦОП). В рамките на поръчката дейностите по почистване ще бъдат изпълнявани ежедневно, периодично и основно.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 113 476.18 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Административната сграда, работните и сервизни помещ., използ. от ГД ЕФК — Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., в гр. София и териториал. ѝ звена.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Процедура на вътрешен конкурентен избор с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“ за определяне на изпълнител по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с рамково споразумение № CПОР-28/21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки (ЦОП). В рамките на поръчката дейностите по почистване ще бъдат изпълнявани ежедневно, периодично и основно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюденито, оценката и контр. ..продълж. в раздел II.2.14)

II.2.14)Допълнителна информация

Продълж. от раздел II.2.13):... на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законод. и съществуващите добри практики по приорит. ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК 2014—2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-323831
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 36
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: Област София, община Столична, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 08
Град: Волуяк
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 113 476.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 113 476.18 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2019