Услуги - 216683-2019

10/05/2019    S90

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 090-216683

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на икономиката
Национален регистрационен номер: 176789453
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1052
Държава: България
Лице за контакт: Юлия Стоянова, държавен експерт, ГДЕФК
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Телефон: +359 29329254
Факс: +00 29872190
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c354-1.html
Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/uslugi-po-pochistvane-shtadyashti-okolnata-sreda-za-nujdite-na-upravlyavashtiya-organ-na-operativna-program-1807-c354-1.html?p=e30=
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Процедура на вътрешен конкурентен избор с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“ за определяне на изпълнител по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с рамково споразумение № CПОР-28/21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки (ЦОП). В рамките на поръчката дейностите по почистване ще бъдат изпълнявани ежедневно, периодично и основно.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 113 476.18 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Административната сграда, работните и сервизни помещ., използ. от ГД ЕФК — Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., в гр. София и териториал. ѝ звена.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Процедура на вътрешен конкурентен избор с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“ за определяне на изпълнител по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с рамково споразумение № CПОР-28/21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“ на Централния орган за покупки (ЦОП). В рамките на поръчката дейностите по почистване ще бъдат изпълнявани ежедневно, периодично и основно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюденито, оценката и контр. ..продълж. в раздел II.2.14)

II.2.14)Допълнителна информация

Продълж. от раздел II.2.13):... на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законод. и съществуващите добри практики по приорит. ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК 2014—2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-323831
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 36
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: Област София, община Столична, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 08
Град: Волуяк
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 113 476.18 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 113 476.18 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2019