Aidez-nous à améliorer le site web TED en participant à notre brève enquête!

Services - 217034-2019

10/05/2019    S90    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Services de conseil juridique

2019/S 090-217034

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis de marché

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 00-807
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Klimek
Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Téléphone: +48 220-44-29
Fax: +48 220-48-99

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.gitd.gov.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.bip.gitd.gov.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94 (biuro podawcze - parter budynku)
Ville: Warszawa
Code postal: 00-807
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Klimek
Téléphone: +48 222204429
Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Fax: +48 222204899
Code NUTS: PL

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.gitd.gov.pl

I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej zamawiającego w projekcie pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Numéro de référence: BDG.ZPB.072.6.2018
II.1.2)Code CPV principal
79111000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 10 do Ogłoszenia. Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym, o strategicznym dla Zamawiającego znaczeniu obejmujących m. in.: sporządzanie opinii i opracowań prawnych, osobiste stawiennictwo, reprezentację przed organami władzy publicznej i sądami, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach, komisjach przetargowych i spotkaniach, przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych (w tym istotnych postanowień umów, analiz przygotowywanych ogłoszeń o zamówieniu, analiz odpowiedzi na pytania wykonawców.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 976 719.70 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79110000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 10 do Ogłoszenia. Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym, o strategicznym dla Zamawiającego znaczeniu obejmujących m. in.: sporządzanie opinii i opracowań prawnych, osobiste stawiennictwo, reprezentację przed organami władzy publicznej i sądami, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach, komisjach przetargowych i spotkaniach, przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych (w tym istotnych postanowień umów, analiz przygotowywanych ogłoszeń o zamówieniu, analiz odpowiedzi na pytania wykonawców, uczestnictwo w ocenach złożonych ofert, opiniowanie i parafowanie przygotowanych dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przygotowywanie i parafowanie dokumentacji do publikacji w bazie konkurencyjności etc.). W szczególności Zamawiający oczekuje świadczenia doradztwa prawnego w następujących obszarach: zamówienia publiczne; prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów; prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia; prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawno-autorskich dotyczących oprogramowania; prawo budowlane; prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem procesu uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, zgód i dokumentacji związanych z realizacją procesu budowalnego; prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów przyłączeniowych; prawo telekomunikacyjne; prawo metrologiczne; prawo nowych technologii; finanse, w tym finanse publiczne i rachunkowość; przepływ środków finansowych; prawo pracy; prawo ochrony danych osobowych; zagadnienia związane z następstwem prawnym; prawo ubezpieczeń. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie w szczególności: sporządzał opinie prawne, analizy, memoranda informacyjne oraz inne materiały dotyczące m. in. zagadnień problematycznych z perspektywy realizacji Projektu CANARD II a także projekty pism, umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów (Opracowania), świadczył usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych do realizacji w ramach Projektu CANARD II, mających na celu wybór przez Zamawiającego wykonawców poszczególnych usług i dostaw, w szczególności w zakresie: wyboru i uzasadnienia wyboru wykonawcy, wyboru trybu postępowania, udziału wraz z Zamawiającym i przedstawicielami innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego w opracowywaniu i weryfikacji elementów dokumentacji SIWZ; udziału w komisjach przetargowych; przygotowywaniu wyjaśnień treści SIWZ w formie odpowiedzi na pytania uczestników postępowań dot. ich prawnych aspektów, IPU i wzorów umów oraz dokonywanie niezbędnych zmian w tych dokumentach; reprezentował Zamawiającego przed organami władzy publicznej, Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi, rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, instytucjami UE, Krajową Izbą Odwoławczą – w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Projektu CANARD II; uczestniczył w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego, spotkaniach zewnętrznych z udziałem Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego z podmiotami zewnętrznymi; uczestniczył w negocjacjach i innych spotkaniach z podmiotami współpracującymi z GITD w ramach realizacji Projektu CANARD II a także – w razie potrzeby – z innymi podmiotami; opracowywał lub weryfikował projekty regulaminów, zarządzeń lub innych regulacji wewnętrznych; opracowywał interdyscyplinarne rekomendacje dotyczące kluczowych rozwiązań systemowych.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Numer umowy POIS.03.01.00-00-0040/18-00

II.2.14)Informations complémentaires

„Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.:„Zwiększenie skuteczności i efektywności syste-mu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” numer umowy POIS.03.01.00-00-0040/18-00

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga

1. K1 – Cena oferty brutto 30 %

2. K2 – Potencjał kadrowy 20 %

3. K3 – Wartość techniczna 30 %

4. K4 - Koncepcja 20 %

W związku z tym, iż opis kryteriów jest zbyt obszerny, Zamawiający odsyła do zapisów działu XIV. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu. Zgodnie z zapisami działu V. warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy zgodnie z działem VI ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby które zostaną skierowane przez niego do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub wykonują zawód na podstawie ustawy z dnia 5.7.2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874 z póź. zm.)

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 12/06/2019
Heure locale: 13:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.1.; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe (należy wykorzystać Załącznik nr 4.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 4; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 11; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 12. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 12, ust 1 Część V Ogłoszenia. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie; Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z Załącznikiem nr 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4: W pkt 1.1.7 ogłoszenia o zamówieniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W pkt 1.1.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/05/2019