Services - 217034-2019

10/05/2019    S90    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

2019/S 090-217034

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Klimek
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-44-29
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gitd.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94 (biuro podawcze - parter budynku)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Klimek
Tel.: +48 222204429
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Faks: +48 222204899
Kod NUTS: PL POLSKA

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gitd.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej zamawiającego w projekcie pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 10 do Ogłoszenia. Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym, o strategicznym dla Zamawiającego znaczeniu obejmujących m. in.: sporządzanie opinii i opracowań prawnych, osobiste stawiennictwo, reprezentację przed organami władzy publicznej i sądami, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach, komisjach przetargowych i spotkaniach, przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych (w tym istotnych postanowień umów, analiz przygotowywanych ogłoszeń o zamówieniu, analiz odpowiedzi na pytania wykonawców.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 976 719.70 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 10 do Ogłoszenia. Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym, o strategicznym dla Zamawiającego znaczeniu obejmujących m. in.: sporządzanie opinii i opracowań prawnych, osobiste stawiennictwo, reprezentację przed organami władzy publicznej i sądami, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach, komisjach przetargowych i spotkaniach, przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych (w tym istotnych postanowień umów, analiz przygotowywanych ogłoszeń o zamówieniu, analiz odpowiedzi na pytania wykonawców, uczestnictwo w ocenach złożonych ofert, opiniowanie i parafowanie przygotowanych dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przygotowywanie i parafowanie dokumentacji do publikacji w bazie konkurencyjności etc.). W szczególności Zamawiający oczekuje świadczenia doradztwa prawnego w następujących obszarach: zamówienia publiczne; prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów; prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia; prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawno-autorskich dotyczących oprogramowania; prawo budowlane; prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem procesu uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, zgód i dokumentacji związanych z realizacją procesu budowalnego; prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów przyłączeniowych; prawo telekomunikacyjne; prawo metrologiczne; prawo nowych technologii; finanse, w tym finanse publiczne i rachunkowość; przepływ środków finansowych; prawo pracy; prawo ochrony danych osobowych; zagadnienia związane z następstwem prawnym; prawo ubezpieczeń. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie w szczególności: sporządzał opinie prawne, analizy, memoranda informacyjne oraz inne materiały dotyczące m. in. zagadnień problematycznych z perspektywy realizacji Projektu CANARD II a także projekty pism, umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów (Opracowania), świadczył usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych do realizacji w ramach Projektu CANARD II, mających na celu wybór przez Zamawiającego wykonawców poszczególnych usług i dostaw, w szczególności w zakresie: wyboru i uzasadnienia wyboru wykonawcy, wyboru trybu postępowania, udziału wraz z Zamawiającym i przedstawicielami innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego w opracowywaniu i weryfikacji elementów dokumentacji SIWZ; udziału w komisjach przetargowych; przygotowywaniu wyjaśnień treści SIWZ w formie odpowiedzi na pytania uczestników postępowań dot. ich prawnych aspektów, IPU i wzorów umów oraz dokonywanie niezbędnych zmian w tych dokumentach; reprezentował Zamawiającego przed organami władzy publicznej, Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi, rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, instytucjami UE, Krajową Izbą Odwoławczą – w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Projektu CANARD II; uczestniczył w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego, spotkaniach zewnętrznych z udziałem Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego z podmiotami zewnętrznymi; uczestniczył w negocjacjach i innych spotkaniach z podmiotami współpracującymi z GITD w ramach realizacji Projektu CANARD II a także – w razie potrzeby – z innymi podmiotami; opracowywał lub weryfikował projekty regulaminów, zarządzeń lub innych regulacji wewnętrznych; opracowywał interdyscyplinarne rekomendacje dotyczące kluczowych rozwiązań systemowych.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 48
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer umowy POIS.03.01.00-00-0040/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w projekcie pn.:„Zwiększenie skuteczności i efektywności syste-mu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” numer umowy POIS.03.01.00-00-0040/18-00

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga

1. K1 – Cena oferty brutto 30 %

2. K2 – Potencjał kadrowy 20 %

3. K3 – Wartość techniczna 30 %

4. K4 - Koncepcja 20 %

W związku z tym, iż opis kryteriów jest zbyt obszerny, Zamawiający odsyła do zapisów działu XIV. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu. Zgodnie z zapisami działu V. warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy zgodnie z działem VI ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby które zostaną skierowane przez niego do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub wykonują zawód na podstawie ustawy z dnia 5.7.2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874 z póź. zm.)

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.1.; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe (należy wykorzystać Załącznik nr 4.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 4; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 11; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 12. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 12, ust 1 Część V Ogłoszenia. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie; Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z Załącznikiem nr 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4: W pkt 1.1.7 ogłoszenia o zamówieniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W pkt 1.1.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019