Dostawy - 217143-2015

Wyświetl widok skrócony

24/06/2015    S119

Polska-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe

2015/S 119-217143

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Tel.: +48 618739293
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na
załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane
są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje
również dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego – do Magazynu Apteki Zakładowej Szpitala przez
Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na
własny koszt i ryzyko.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 – Środek cieniujący typu Iopramid, Gadobutrol i Gadopentate dimmeglumine
1)Krótki opis
Dostawa środka cieniującego typu Iopramid, Gadobutrol i Gadopentate dimeglumine – dokładny opis znajduje
się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 1 pozycji 7.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2 – Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeprol 400
1)Krótki opis
Dostawa środka cieniującego o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeprol 400 – dokładny opis znajduje się w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 2 pozycji 4.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: PAKIET 3 – Środek cieniujący typu: Ioversol 350 i Ioversol 300
1)Krótki opis
Dostawa środka cieniującego typu: Ioversol 350 i Ioversol 300 – dokładny opis znajduje się w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 3 pozycji 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: PAKIET 4 – Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 mg/ml typu: Visipaque 320
1)Krótki opis
Dostawa środka cieniującego w przedziale 652 – 678 mg/ml typu: Visipaque 320 – dokładny opis znajduje się w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 4 pozycji 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: PAKIET 5 – Środek cieniujący o stężeniu 755 mg/ml -typu Omnipaque 350
1)Krótki opis
Dostawa środka cieniującego o stężeniu 755 mg/ml -typu Omnipaque 350 – dokładny opis znajduje się w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 5 pozycji 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: PAKIET 6 – Środek kontrastowy MultiHance
1)Krótki opis
Dostawa środka kontrastowego MultiHance – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

3)Wielkość lub zakres
Pakiet 6 pozycji 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 18 876,00 zł.
Wadium wnoszone jest tylko na pakiety/części, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:Pakiet 1 10 000,00 zł, Pakiet 2 3 250,00 zł, Pakiet 3 2 140,00 zł, Pakiet 4 860,00 zł, Pakiet 5 2 470,00 zł, Pakiet 6 156,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany termin płatności faktury – 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1) Koncesja, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu
środkami kontrastowymi – zgodnie z obowiązującym prawem
2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są
zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa rejestracji zostaną
okazane na każde żądanie Zmawiającego (w wersji papierowej).
3) Dla ofert równoważnych przedłożenie dokumentów oraz próbek o których mowa w pkt. III.4.1 t.j.:
a/ dokumentów potwierdzających rejestrację oferowanych środków kontrastowych,
b/ dokumentacji potwierdzającej wymagania określone w pkt. 4
c/ próbek oferowanych środków kontrastowych w ilości po 2 ampułki/fiolki o wymaganych pojemnościach, z
każdego oferowanego asortymentu w oryginalnych opakowaniach handlowych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
nr 3 do SIWZ)
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(załącznik nr 4 do SIWZ).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10). Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
11). Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, na potwierdzenie czego
złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty,
w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że
dokumenty te będą aktualne i kompletne.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381-4867/N/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.7.2015 - 11:00

Miejscowość:

Poznań

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2015