Доставки - 217182-2017

08/06/2017    S108    - - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Габрово: Трактори

2017/S 108-217182

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 085-165183)

Legal Basis:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Община Габрово
000215630
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
5300
България
Лице за контакт: Николай Димитров
Телефон: +359 066818-382
Електронна поща: n.dimitrov@gabrovo.bg
Факс: +359 066809-371
код NUTS: BG322

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване“, гр. Габрово“.

II.1.2)Основен CPV код
16700000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на процедурата касае доставка на:

— Нов трактор — 1 бр.;

— Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор — 1 бр.;

— Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с оферирания трактор — 1 бр.

— Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F — 1 бр.;

— Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F — 3 бр.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 085-165183

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 05/06/2017
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 15/06/2017
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 06/06/2017
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 16/06/2017
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: