Lieferungen - 217357-2022

26/04/2022    S81

Polen-Danzig: Spektrometer

2022/S 081-217357

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Rola, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk
E-Mail: ewa.rola@ug.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ug.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 5750.291.1.56.2022.ER
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38433000 Spektrometer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS

w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).

3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS

w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).

3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SWZ na okres

12 miesięcy.

Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 4 do SWZ.

7. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec

w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ2/00359

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Limit detekcji musi wynosić przynajmniej 3 ng/µl (dsDNA) przy długości drogi optycznej 0,5 mm / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Maksymalne stężenie badanej próbki nie jest mniejsze niż 5900 ng/µl przy długości drogi optycznej 0,2 mm / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec

w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ2/00359

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/ug) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

***

Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy) platformazakupowa.pl.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań

dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1

do SWZ.

Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4, Pzp.

***

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu

wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik

nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci

elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do

reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia.

***

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, przed

wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych wskazanych w pkt 3 rozdz. VII SWZ.

***

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

***

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące

przedmiotowego zamówienia zawarte są w SWZ (dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug).

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SWZ, podstawy wykluczenia

podane są w rozdz. VI SWZ, informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych

środków dowodowych zawarte są w rozdz. VII SWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XVI

SWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w

rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII

SWZ.

***

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby

w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ

(załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz

podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2022