Services - 217393-2017

08/06/2017    S108    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Plovdiv: Construction-site supervision services

2017/S 108-217393

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgaria
Contact person: Amada Kolcheva — rakovoditel proekt
Telephone: +359 32656486/ +359 32656780
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
NUTS code: BG421

Internet address(es):

Main address: www.plovdiv.bg

Address of the buyer profile: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170530bWLd4861893
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив по ОПРР 2014-2020“.

II.1.2)Main CPV code
71521000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на обществената поръчка е осъществяване на строителен надзор и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, съгласно изискванията и в обема, предвиден в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията.

Обектите, за които ще се осъществява строителен надзор се финансират по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив. Тези обекти са:

— „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие — гр. Пловдив — внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и обзавеждане на прилежащото дворно място“;

— „Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв. 502 по плана на Първа Градска част — юг, гр. Пловдив“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 59 500.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421
Main site or place of performance:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Description of the procurement:

Консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. и чл.176а и 176б от ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация, съобразно издадените разрешения за строеж, от датата на започване на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация.

Участие в инвеститорския контрол от страна на участника избран за изпълнител, като:

— Осъществява цялостен контрол върху дейността на всички участници в изпълнението на договора — проектанти, строителен, трети лица и докладва на възложителя при установени проблеми, неизпълнение или забавено изпълнение в техните задължения;

— Контролира цялостното изпълнение на договора, следи за спазване на графика за изпълнение на строителството, крайния срок и междинните срокове за предаване на извършени видове работи, установява рискове от забава и предлага мерки на възложителя за компенсирането им;

— Следи процеса по съгласувания, издаване на разрешения и други необходими от законодателна гледна точка одобрения, изискуеми при одобряването на техническия проект, издаване на разрешение за строеж или въвеждане на обекта в експлоатация. Докладва периодично на възложителя при установени проблеми и предлага мерки за преодоляването им;

— Следи изпълнението на бюджета по договора, дава становища по претенции на изпълнителя за заплащане на допълнителни видове работи, прави предложения и/или дава становища, при необходимост за изменения в КСС;

— Участва в приемането на строителните материали и упражнява контрол за спазване на изискванията на техническата спецификация и предвижданията на техническия проект;

— Участва от името на възложителя и оказва съдействие на неговите представители при приемането на СМР, тактуване на видовете работи, измерване и остойностяване на приетите количества, проверява съставените актове и следи за съответствието им с изискванията на договора и техническите спецификации. Дава становище по изпълнените СМР и съгласува съставените по време на строителството актове, като проверява тяхното съответствие освен със законовите изисквания, и с изискванията на възложителя, УО на ОПРР, вътрешни правила, указания и разпоредби, които имат отношение към изпълнението на СМР.

— Извършва цялостен контрол за спазване изискванията на УО на ОПРР по отношение допустимост на дейности, разходи, документиране на разходите, приемане на работите, изисквания за публичност на мястото на изпълнение на строителството и други;

— Участва в срещи с представители на другите участници в строителството, контролни, одитни органи или представители от страна на УО на ОПИК;

— Оказва съдействие при последващи проверки на място, ако въпросите, които са обект на проверка са в неговата компетентност.

Изпълнението на инвеститорския контрол се извършва съвместно с представителите на възложителя, по координиран график и програма с тях. Резултатите се докладват периодично — веднъж месечно и всеки път, когато се констатират проблеми, които изискват действия от страна на възложителя или негови представители.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Компетентност на персонала / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 59 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 360
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-003 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва да притежава удостоверение/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ. Удостоверението/лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът, с който се доказва изискването е копие на удостоверение/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000 BGN.*

*50 000 BGN, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000 BGN.*

*50 000 BGN, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ).

При подаване на офертата участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на обществени сгради.

Участникът трябва да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на обществени сгради. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на услугите за консултантска дейност и строителен надзор за обществени сгради, които съдържат стойността, датите и получателите. Списъкът се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1б от ЕЕДОП.

Участникът трябва да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР.

Минималният състав от правоспособни експерти, които участникът следва да предложи е следният:

— Ръководител на екип;

— Експерт 1 — част „Архитектура”;

— Експерт 2 — част „Енергийна ефективност”;

— Експерт 3 — част „ Конструктивна”;

— Експерт 4 — част „Електро”;

— Експерт 5 — част ОВК;

— Експерт 6 — част ВиК;

— Експерт 7 — Ландшафтен архитект;

— Експерт 8 — Безопасност и здраве;

— Експерт 9 — Пожарна и аварийна безопасност.

За доказване на гореописаното изискване, участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел ,,В“, т. 6 от ЕЕДОП.

Други изисквания към екипа за изпълнение на обществената поръчка не се поставят, тъй като професионалната компетентност на персонала — сходен професионален опит и брой изпълнени проекти, подлежи на оценяване.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани в проекто-договора.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2017
Local time: 17:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/07/2017
Local time: 09:30
Place:

Гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала 36.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по 107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% (три процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/06/2017