Services - 217393-2017

08/06/2017    S108    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 108-217393

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Амада Колчева — ръководител проект
Телефон: +359 32656486/ +359 32656780
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170530bWLd4861893
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив по ОПРР 2014-2020“.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е осъществяване на строителен надзор и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, съгласно изискванията и в обема, предвиден в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията.

Обектите, за които ще се осъществява строителен надзор се финансират по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив. Тези обекти са:

— „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие — гр. Пловдив — внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и обзавеждане на прилежащото дворно място“;

— „Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв. 502 по плана на Първа Градска част — юг, гр. Пловдив“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. и чл.176а и 176б от ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация, съобразно издадените разрешения за строеж, от датата на започване на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация.

Участие в инвеститорския контрол от страна на участника избран за изпълнител, като:

— Осъществява цялостен контрол върху дейността на всички участници в изпълнението на договора — проектанти, строителен, трети лица и докладва на възложителя при установени проблеми, неизпълнение или забавено изпълнение в техните задължения;

— Контролира цялостното изпълнение на договора, следи за спазване на графика за изпълнение на строителството, крайния срок и междинните срокове за предаване на извършени видове работи, установява рискове от забава и предлага мерки на възложителя за компенсирането им;

— Следи процеса по съгласувания, издаване на разрешения и други необходими от законодателна гледна точка одобрения, изискуеми при одобряването на техническия проект, издаване на разрешение за строеж или въвеждане на обекта в експлоатация. Докладва периодично на възложителя при установени проблеми и предлага мерки за преодоляването им;

— Следи изпълнението на бюджета по договора, дава становища по претенции на изпълнителя за заплащане на допълнителни видове работи, прави предложения и/или дава становища, при необходимост за изменения в КСС;

— Участва в приемането на строителните материали и упражнява контрол за спазване на изискванията на техническата спецификация и предвижданията на техническия проект;

— Участва от името на възложителя и оказва съдействие на неговите представители при приемането на СМР, тактуване на видовете работи, измерване и остойностяване на приетите количества, проверява съставените актове и следи за съответствието им с изискванията на договора и техническите спецификации. Дава становище по изпълнените СМР и съгласува съставените по време на строителството актове, като проверява тяхното съответствие освен със законовите изисквания, и с изискванията на възложителя, УО на ОПРР, вътрешни правила, указания и разпоредби, които имат отношение към изпълнението на СМР.

— Извършва цялостен контрол за спазване изискванията на УО на ОПРР по отношение допустимост на дейности, разходи, документиране на разходите, приемане на работите, изисквания за публичност на мястото на изпълнение на строителството и други;

— Участва в срещи с представители на другите участници в строителството, контролни, одитни органи или представители от страна на УО на ОПИК;

— Оказва съдействие при последващи проверки на място, ако въпросите, които са обект на проверка са в неговата компетентност.

Изпълнението на инвеститорския контрол се извършва съвместно с представителите на възложителя, по координиран график и програма с тях. Резултатите се докладват периодично — веднъж месечно и всеки път, когато се констатират проблеми, които изискват действия от страна на възложителя или негови представители.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Компетентност на персонала / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-003 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава удостоверение/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ. Удостоверението/лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът, с който се доказва изискването е копие на удостоверение/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000 BGN.*

*50 000 BGN, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000 BGN.*

*50 000 BGN, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ).

При подаване на офертата участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на обществени сгради.

Участникът трябва да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на обществени сгради. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на услугите за консултантска дейност и строителен надзор за обществени сгради, които съдържат стойността, датите и получателите. Списъкът се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1б от ЕЕДОП.

Участникът трябва да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР.

Минималният състав от правоспособни експерти, които участникът следва да предложи е следният:

— Ръководител на екип;

— Експерт 1 — част „Архитектура”;

— Експерт 2 — част „Енергийна ефективност”;

— Експерт 3 — част „ Конструктивна”;

— Експерт 4 — част „Електро”;

— Експерт 5 — част ОВК;

— Експерт 6 — част ВиК;

— Експерт 7 — Ландшафтен архитект;

— Експерт 8 — Безопасност и здраве;

— Експерт 9 — Пожарна и аварийна безопасност.

За доказване на гореописаното изискване, участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел ,,В“, т. 6 от ЕЕДОП.

Други изисквания към екипа за изпълнение на обществената поръчка не се поставят, тъй като професионалната компетентност на персонала — сходен професионален опит и брой изпълнени проекти, подлежи на оценяване.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани в проекто-договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2017
Местно време: 09:30
Място:

Гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала 36.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по 107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% (три процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2017