Доставки - 217475-2019

13/05/2019    S91

Итaлия-Испра: Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)

2019/S 091-217475

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 078-184651)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/0800
II.1.2)Основен CPV код
38433200 Оборудване за измерване на емисии
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг има за цел получаване на цялостна, завършена затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED), както е предвидено в Регламент (ЕС) 2018/1832.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/05/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 078-184651

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 23/05/2019
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 03/06/2019
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 24/05/2019
Местно време: 09:30
Да се чете:
Дата: 04/06/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: