Προμήθειες - 217475-2019

13/05/2019    S91

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια και συντήρηση σφραγισμένου περιβλήματος για τον προσδιορισμό της εξάτμισης (SHED)

2019/S 091-217475

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 078-184651)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: I-21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και συντήρηση σφραγισμένου περιβλήματος για τον προσδιορισμό της εξάτμισης (SHED)

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2019/OP/0800
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38433200 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση ενός πλήρους «έτοιμου προς χρήση» σφραγισμένου περιβλήματος για τον προσδιορισμό της εξάτμισης (SHED - Sealed Housing for Evaporative Determination) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1832.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/05/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 078-184651

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 23/05/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/06/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 24/05/2019
Τοπική ώρα: 09:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 04/06/2019
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: