Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 217480-2019

13/05/2019    S91

Люксембург-Люксембург: Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

2019/S 091-217480

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 075-176842)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Directorate-General for Finance
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Didier Klethi
Електронна поща: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

Референтен номер: PE/FINS-FMS 19
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на договора е предоставянето на ИТ експертни познания за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на системата за финансово управление (FMS) на Европейския парламент, въз основа на решение S4/HANA (SAP). Адаптивната поддръжка се отнася до надграждане до нова версия на S4/HANA (версия 17/09 ще бъде използвана за пускане в експлоатация), а развойната поддръжка се отнася до други успоредни SAP проекти в тясна връзка с FMS (напр. разширяване на разходното счетоводство, нови процедури за проследяване, подобрения на база данни WH, подсилване на отчитането, електронен подпис и др.) или други проекти по SAP на Европейския парламент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/05/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 075-176842

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Икономическо и финансово положение
Вместо:

— годишни отчети за последните 3 финансови години. Отчетите трябва да са осчетоводени и публикувани или поне заверени от одитори;

Да се чете:

— финансови отчети или техни извлечения за период от последните 3 години или по-кратък, за които осчетоводяването е приключено.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/05/2019
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 29/05/2019
Местно време: 12:00
VII.2)Друга допълнителна информация: