Услуги - 217480-2019

13/05/2019    S91

Люксембург-Люксембург: Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

2019/S 091-217480

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 075-176842)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Directorate-General for Finance
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Didier Klethi
Електронна поща: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

Референтен номер: PE/FINS-FMS 19
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на договора е предоставянето на ИТ експертни познания за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на системата за финансово управление (FMS) на Европейския парламент, въз основа на решение S4/HANA (SAP). Адаптивната поддръжка се отнася до надграждане до нова версия на S4/HANA (версия 17/09 ще бъде използвана за пускане в експлоатация), а развойната поддръжка се отнася до други успоредни SAP проекти в тясна връзка с FMS (напр. разширяване на разходното счетоводство, нови процедури за проследяване, подобрения на база данни WH, подсилване на отчитането, електронен подпис и др.) или други проекти по SAP на Европейския парламент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/05/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 075-176842

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Икономическо и финансово положение
Вместо:

— годишни отчети за последните 3 финансови години. Отчетите трябва да са осчетоводени и публикувани или поне заверени от одитори;

Да се чете:

— финансови отчети или техни извлечения за период от последните 3 години или по-кратък, за които осчетоводяването е приключено.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/05/2019
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 29/05/2019
Местно време: 12:00
VII.2)Друга допълнителна информация: