Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Bygge og anlæg - 217498-2019

13/05/2019    S91    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 091-217498

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Inga Marie Thornval
E-mail: B79E@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kampsportens Hus - Totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune planlægger et nyt idrætsbyggeri ved Nørrebro Station i København – Kampsportens Hus. Kampsportens Hus skal være et foreningshus med træningsfaciliteter primært møntet på asiatisk kampsport. Byggeriet er planlagt opført på Skodagrunden beliggende på hjørnet af Lygten og Frederikssundsvej, hvor en række stedsspecifikke forhold og udfordringer knytter sig til grundens placering i byen. Projektet omfatter følgende forhold:

• Byggemodning

• 3000 m2 bygning med træningssale, omklædningsfaciliteter og fællesarealer samt parkeringskælder

• 2000 m2 udearealer til brug for husets brugere og lokale borgere

• Insitu støbt råhus og glas-alu facade

Projektet har frem til nu været udbudt i en to-faset projektkonkurrence. Totalentreprisekontrakten udbydes på grundlag af projektforslag, hvor bygherrens rådgiver overgår til totalentreprenøren.

For yderligere oplysninger henvises til det samlede udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45212100
45212222
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kampsportens Hus har frem til nu været udbudt i en to-faset projektkonkurrence. Det vindende projekt er udarbejdet af entasis a/s med Rådgivende ingeniører Henry Jensen a/s som underrådgivere (herefter samlet benævnt totalrådgiver).

Kampsportens Hus har siden projektkonkurrencen gennemgået en disponeringsfase, hvor brugere og drifts-personale har indgået i arbejdet for at sikre et afstemt projektforslag. Dette er blevet udarbejdet på baggrund af en række byggeudvalgsmøder samt møder med relevante interessenter. Brugerprocessen er afsluttet ved det udbudte projektforslag.

Totalentreprisekontrakten udbydes på grundlag af projektforslag, der indeholder beslutninger om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning.

Det kan oplyses, at den udbudte opgave omfatter projektering. Omfanget af denne projektering fremgår af tegningsmateriale og de arbejdsbeskrivelser, der ligger i udbudsmaterialet.

Opgaven gennemføres i to faser:

Fase 1 er en optimeringsfase, hvor totalentreprenøren, underrådgiver og bygherren alle deltager. Fasen indledes på baggrund af et projektforslag, der indeholder beslutninger om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning. Optimeringsfasen afsluttes med et optimeret projektforslag. Sideløbende opstartes et myndighedsprojekt. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat ca. 2 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i færdiggørelse af myndighedsprojekt samt færdigprojektering (Hovedprojekt) og udførelse af entreprisen. Fasen indledes på baggrund af resultatet af Fase 1, herunder et optimeret projektforslag. Kampsportens Hus skal afleveres ved udgangen af 2021.

For Fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt samt en samarbejdsaftale. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyldelse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til Fase 2. Samtidig med indgåelse af den betingede totalentreprisekontrakten, overgår totalrådgiver som underrådgiver til totalentre-prenøren.

Vinderen af nærværende udbud tildeles således en betinget totalentreprisekontrakt samt en samarbejdsaftale. Efter gennemført optimeringsfase forventes totalentreprisekontrakten at blive endelig.

Der henvises til udkast til betinget totalentreprisekontrakt med bilag, herunder udkast til samarbejdsaftale (Bilag 4).

Kampsportens Hus er finansieret af A.P. Møller Fonden, Nordeafonden, Lokale og anlægsfonden og Kø-benhavns Kommune i fællesskab. Kampsportens Hus er underlagt rammerne for kommunalt byggeri.

Opgaven udbydes med en tilbuds-targetpris på 70.000.000 DKK. Tilbuds-targetprisen er inkl. optioner og dækker alle udgifter til gennemførelse af entreprisen, herunder men ikke begrænset til håndværkerudgifter, byggeplads, vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, dækningsbidrag, risiko, totalentreprenørens projekteringsudgifter. Der henvises til tilbudslistens beskrivelse af de enkelte udgiftsposter. Dog indeholder tilbuds-targetprisen ikke udgifter til totalrådgiver. Udgifter hertil vil blive tillagt den endelige entreprisesum som beskrevet i betinget totalentreprisekontrakt.

Ordregiver gør særligt opmærksom på, at tilbuds-targetprisen ikke er et absolut loft, men ordregivers estimat på de samlede entrepriseudgifter. De bydende har mulighed for at byde ind med en højere pris end tilbuds-targetprisen, jf. nærmere afsnit 5.1.1. Pris og 5.2 Tilbudsevaluering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil Byggeri København vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, som i størrelse og/eller teknisk kompleksitet svarer til dette projekt.

Ved relevant erfaring forstås særligt:

• Erfaring med in situ støbt råhus med synlig overflade og glas-alu facade

• Erfaring med projektering og udførelse af idræts- og kulturbyggeri

• Erfaring med byggeri i tæt bebyggede områder med komplicerede/vanskelige tilkørselsforhold

• Erfaring med byggeri i totalentreprise, herunder en optimeringsproces med en af bygherren valgt rådgiver

• Erfaring med et landskabsprojekt med høj detaljeringsgrad og robusthed i forhold til det omgivne miljø.

Ansøgeres relevante erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer på sammenlignelige projekter. Frem-sendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring, og bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet

2) Navn på bygherre

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder

a. Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

b. Entreprisesum

c. Udførelsestidspunkt (start – slut)

d. Entrepriseform

e. Bruttoareal

4) Ansøgerens rolle (total- eller underrådgiver; total-, hoved-, stor-, fag- eller underentreprenør)

Byggeri København ser gerne, at der ikke afleveres flere end 7 referencer. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument. Ordregiver ser gerne, at referencer ikke fylder mere end 1 A4 side pr. reference.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Oplysningerne fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udeluk-kelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne vedrører ansøgernes soliditetsgrad og årsomsætning i hvert af de to seneste tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

• Soliditetsgrad på minimum 10 % pr. regnskabsår de seneste to tilgængelige regnskabsår (seneste of-fentliggjorte regnskaber)

• Omsætning på minimum 100.000.000 DKK pr. regnskabsår de seneste to tilgængelige regnskabsår (se-neste offentliggjorte regnskaber)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til pkt. II.2.9 ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen "Kampsportens Hus - Totalentreprise" og Byggeweb-udbudsnummeret TN864278A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på dansk.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

• Udfyldt ESPD (ESPD’et tilgås på den projektspecifikke udbudsweb på byggeweb)

• Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et)

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevt prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2019