Usługi - 217592-2020

11/05/2020    S91

Polska-Warszawa: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

2020/S 091-217592

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Lipska
E-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 223758975
Faks: +48 223758762

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1

Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2413.7.2019
II.1.2)Główny kod CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Centralny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 – Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz rozwój systemu centralnego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 287 752 150.70 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32333100 Rejestratory obrazu wideo
32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32412000 Sieci komunikacyjne
32412100 Sieć telekomunikacyjna
32413100 Rutery sieciowe
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32562000 Kable światłowodowe
34923000 Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
34924000 Zmienne znaki informacyjne
34942000 Urządzenia sygnalizacyjne
34970000 Urządzenia monitorowania ruchu
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35262000 Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań
42414310 Bramownice drogowe
45213310 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48151000 Komputerowy system sterujący
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. W zakres zamówienia wchodzą:

1) opracowanie przez Wykonawcę pełnej i kompletnej Dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej na potrzeby realizacji Umowy, w tym harmonogramów projektowych, Analizy Wymagań Systemu Centralnego dla KSZRD i Ogólnej Koncepcji Systemu Centralnego KSZRD, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

2) zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie Systemu Centralnego wraz z elementami Infrastruktury sprzętowej informatycznej (Integracyjną Szyną Danych – ESB, Centrami Przetwarzania Danych wraz z niezbędnym Oprogramowaniem), zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją;

3) dostarczenie Dokumentacji Systemu Centralnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

4) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na potrzeby dostosowania i wyposażenia budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem dla CPW;

5) utworzenie CPD w Krajowym Centrum Zarządzania Ruchem oraz zapasowego CPD w Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, w sposób zapewniający w szczególności bezpieczeństwo wszelkich gromadzonych Danych;

6) wyposażenie pozostałych Centrów Zarządzania Ruchem Zamawiającego, zrealizowanych w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych, w Moduły Wdrożeniowe Centralne i zintegrowanie ich z KCZR (na poziomie Systemu Centralnego);

7) zaprojektowanie i wyposażenie sieci drogowej objętej Etapem 1 na obszarze Oddziału Zamawiającego w Warszawie w Moduły Wdrożeniowe Rozproszone wraz z Infrastrukturą sprzętową (w tym siecią telekomunikacyjną) oraz uruchomienie tych elementów;

8) wzajemna integracja Modułów Wdrożeniowych, a także integracja tych modułów z innymi systemami Zamawiającego, tj. z Regionalnymi Projektami Wdrożeniowymi równolegle wdrażanymi przez Zamawiającego oraz z Krajowym Punktem Dostępowym;

9) przeprowadzenie szkoleń dla członków Personelu Zamawiającego, obejmujących transfer wiedzy dotyczącej Systemu Centralnego, wykorzystywania jego funkcjonalności, jego utrzymywania itp.;

10) wykonaniu testów całego Systemu Centralnego oraz testów dla Modułów Wdrożeniowych centralnych i Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych (SAT, FAT, SIT);

11) przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji lub zapewnienie udzielenia licencji na warunkach wskazanych w umowie;

12) świadczeniu Usług Utrzymania Systemu wraz ze wsparciem i utrzymaniem Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych;

13) świadczeniu Usług Rozwoju Systemu;

14) przekazanie systemu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych do określonych w pkt 5.1. IDW oraz tomie II, III i IV SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia Usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w umowie dla zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 600 dni od podpisania umowy na wdrożenie systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia, z zastrzeżeniem terminów Kamienia Milowego 4, które mogą ulec zmianie zależnie od terminów wdrożenia Regionalnych Projektów Wdrożeniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt utrzymania / Waga: 15
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje po zakończeniu wdrażania Systemu zastosowanie prawa opcji w zakresie:

1. rozwoju systemu polegający na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu dodatkowej klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego – (Opcja 1);

2. usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym w okresie do 60 miesięcy od wdrożenia i uruchomienia dodatkowej klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych – (Opcja 2);

3. kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych i Systemu Centralnego przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego, jak i w ramach Opcji 2 – (Opcja 3).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Numer identyfikacyjny projektu: 2015-PL-TM-0093-W

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 062-144023
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce
Adres pocztowy: ul. Galicyjska nr 22
Miejscowość: Zielonki
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-087
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.aluvisagrupo.com

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 287 752 150.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 278 679 536.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż modułów rozproszonych wraz z bramownicami i wysięgnikami. Wykonanie światłowodów, przyłączy zasilających oraz okablowania. Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i wyposażenia CZR.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie„ Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020