Servizi - 217679-2015

Mostra versione ridotta

24/06/2015    S119

Slovensko-Bratislava: Stavebný dozor na stavenisku

2015/S 119-217679

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Štuková
E-mail: alena.stukova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311055

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných komunikácií
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Činnosť stavebno-technického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Predmetný úsek diaľnice sa nachádza na území Veľkého územného celku Žilinského samosprávneho kraja, v okresoch Žilina a Martin. Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Žilina Bytčica, Lietavská Lúčka, Turie, Višňové, Rosina a Vrútky.
Začiatok úseku je v Lietavskej Lúčke v km diaľnice – 0,896 04 kde trasa úseku nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. V trase na začiatku úseku je umiestnená križovatka Lietavská Lúčka (Žilina juh), ktorou bude umožnené prepojenie diaľnice D1 s cestou I/64 privádzačom Žilina.

Kód NUTS SK031 Žilinský kraj

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt Činnosť stavebno-technického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.
Predpokladané náklady bez DPH: 12 999 731,98 EUR
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71521000 Stavebný dozor na stavenisku

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Fondy EÚ.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.6.2015