Leveringen - 217693-2022

Submission deadline has been amended by:  330348-2022
26/04/2022    S81

Nederland-Amersfoort: Aanhangwagens

2022/S 081-217693

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 261881072
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Heldoorn
E-mail: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/115ad5535974700635c978ab5fbf4c9e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/115ad5535974700635c978ab5fbf4c9e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Natuurbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer

Referentienummer: P21-408
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300 Aanhangwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer t.b.v. Staatsbosbeheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde die met de aanschaf van de aanhangwagens gemoeid is bedraagt ongeveer € 140.000,- per jaar. De totaal geraamde waarde voor service, onderhoud en keuringen is ca. € 60.000 per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 4000
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit constructie / Weging: 3675
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 5325
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 2000
Prijs - Weging: 25000
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst tweemaal met twee (2) jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid tot verlenging van Overeenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

In beginsel is de looptijd van een raamovereenkomst 4 jaar voor deze overeenkomst zijn er echter redenen om hiervan af te wijken. Met de nieuwe leverancier wil Staatsbosbeheer het bestelproces, de kentekenregistratie, de keuring en onderhoud van de aanhangwagens verder optimaliseren waarbij de opdrachtnemer een grotere rol krijgt. Een langere looptijd van de overeenkomst geeft meer en langer continuïteit in de samenwerking. Processen kunnen op elkaar worden afgestemd.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/04/2022