Usluge - 217890-2018

23/05/2018    S96

Belgija-Bruxelles: Studija prenošenja Direktive br. 2016/943 o zaštiti poslovne tajne u državama članicama

2018/S 096-217890

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Poštanska adresa: N105 9/023
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-pošta: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija prenošenja Direktive br. 2016/943 o zaštiti poslovne tajne u državama članicama

Referentni broj: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove studije pomoći Komisiji u ocjenjivanju prenošenja i provedbe Direktive (EU) br. 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8.6.2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja („Direktiva o poslovnoj tajni”) u državama članicama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršavanja zadataka su prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostorija.

II.2.4)Opis nabave:

Kako bi se postigli ciljevi studije, izvoditelj će morati provesti sljedeće:

1) obaviti „provjeru cjelovitosti”, odnosno provjeriti prenose li relevantne nacionalne mjere 28 država članica sve odredbe „Direktive o poslovnoj tajni”;

2) osigurati kvalitetan prijevod na engleski jezik nacionalnih mjera 28 država članica koje se odnose na prenošenje i provedbu „Direktive o poslovnoj tajni”;

3) obaviti „provjeru sukladnosti, odnosno provjeriti jesu li relevantne nacionalne mjere 28 država članica u skladu s „Direktivom o poslovnoj tajni”;

4) ocijeniti prateće odredbe, odnosno utvrditi nacionalne odredbe koje nadmašuju predmetne zahtjeve „Direktive o poslovnoj tajni”, ocijeniti njihovu dosljednost s „Direktivom o poslovnoj tajni” i dati komentar o njihovom praktičnom utjecaju i pravnim posljedicama;

5) utvrditi „najbolje prakse” provedbe „Direktive o poslovnoj tajni”.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/07/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Avenue des Nerviens, 105 — 1040 Brussels, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu najmanje 48 sati unaprijed. Navedenu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti mora navesti ime osobe koja će biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2018