Строителство - 217985-2017

08/06/2017    S108

България-София: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

2017/S 108-217985

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 057-106386)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Славчо Добрев
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/183

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Капитално драгиране — басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 (2А), Маневрена зона до Т2А“.

II.1.2)Основен CPV код
45240000 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е с предмет „Капитално драгиране — басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 /2А/, маневрена зона до Терминал 2А“. Целта на поръчката е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Изпълнението на поръчката включва драгажни работи в западната част от общата маневрена зона на пристанищен терминал Бургас-Запад, пристанище Порт България Уест и пристанище Кораборемонтен завод — Порт Бургас, както и удълбочаване на част от маневрената зона за съществуващите корабни места на терминал Бургас — Изток-2 (Терминал 2А) и изграждане на маневрена зона за нови кейови места на терминал Бургас — Изток-2.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/06/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 057-106386

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 02/05/2017
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 23/06/2017
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 03/05/2017
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 26/06/2017
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: