Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 218118-2023

11/04/2023    S71

Hrvatska-Zagreb: Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup

2023/S 071-218118

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: RADNIČKA CESTA 80
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun - Samostalna služba za nabavu
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: https://www.fzoeu.hr/hr/javna-nabava-8468/8468
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0014855
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Najam vozila putem operativnog leasinga

Referentni broj: E-VV-2/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
70220000 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su putnička vozila (7+2) putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sukladno Tehničkoj specifikaciji (Obrazac 2.), Troškovniku (Obrazac 6.) i ostalim uvjetima utvrđenim u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 265 440.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34110000 Osobni automobili
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja, Radnička cesta 80, Zagreb.Prilikom isporuke vozila naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će primopredajni zapisnik, ovjeren od strane predstavnika

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su putnička vozila (7+2) putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sukladno Tehničkoj specifikaciji (Obrazac 2.), Troškovniku (Obrazac 6.) i ostalim uvjetima utvrđenim u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij 2 -Rok isporuke (R) / Ponder: 0,30
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij 3 - Prosječna potrošnja (P) / Ponder: 0,10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij 4 - Buka izvan vozila u pokretu pri 50 km/h (B) / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 265 440.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni eESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi kao ažurirani popratni dokument, odnosno kao dostatan dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti sljedeće dokumente:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ovog poglavlja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/05/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/05/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja: Zagreb, Radnička 80

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Sukladno točki 7.4 dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Nema ih.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/04/2023