Услуги - 21815-2019

16/01/2019    S11

България-София: Куриерски услуги

2019/S 011-021815

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Митева
Електронна поща: mariana.miteva@customs.bg
Телефон: +359 98594108
Факс: +359 98594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://83.228.89.4/wps/portal/customs/agency/home
Адрес на профила на купувача: http://83.228.89.4/wps/portal/customs/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/customer-profile-from-01012018
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция „Митници“

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на поръчка са включени следните услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга:

За страната:

1.1. Градски куриерски услуги „от врата до врата“ (за същото населено място):

а. Обикновени (икономични) — доставяне в срок до 1 работен ден;

б. Експресни — доставяне в същия работен ден, ако пратката е приета до 12 ч. или до 12 ч. на другия ден ако е приета след 12 ч.;

1.2. Междуградски куриерски услуги от врата до врата (от/до различни населени места):

а. Обикновени (икономични) — доставка до два работни дни;

б. Експресни — доставка до 24 часа.

2. За чужбина:

2.1. Международни куриерски услуги до държави в ЕС:

а. Обикновени (икономични);

б. Експресни;

2.2. Международни куриерски услуги до европейски държави извън ЕС:

а. Обикновени (икономични);

б. Експресни;

2.3. Международни куриерски услуги до държави извън Европа:

а. Обикновени (икономични);

б. Експресни.

3. Да предоставя допълнителни услуги „Доставка във фиксиран час“ и „Обратна разписка“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 39 012.80 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на куриерски пратки, от и на адресите на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184037
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-10882
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция „Митници”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стар Пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: Околовръстен път № 106В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: info@starpost.info
Телефон: +359 28690006
Факс: +359 28690006
Интернет адрес: http://www.starpost.info/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 40 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 39 012.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2019