Tjänster - 218301-2014

Visa förkortad version

01/07/2014    S123

Luxemburg-Luxemburg: Metodhandböcker om energistatistik

2014/S 123-218301

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Eurostat
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Att: Pedro Díaz Muñoz
E-post: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Eurostat
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: direktorat E: regional statistik och sektorsstatistik
E-post: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Eurostat
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: direktorat E: regional statistik och sektorsstatistik
E-post: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Eurostat
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Att: enhet A5, postregistreringskontoret, CAD Bech F2/907

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: statistik.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Metodhandböcker om energistatistik
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 10: Marknads- och opinionsundersökningar
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: uppdragstagarens lokaler.

NUTS-kod LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Metodhandböcker om energistatistik.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79330000 Statistiktjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Framställning av 2 handböcker, arbetsvolymen uppgår till cirka 30 personmånader och 6–10 möten/uppdrag.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Se förfrågningsunderlaget https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
ESTAT/E/2014/010.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 4.8.2014
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
14.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 22.8.2014 - 10:00

Plats:

Joseph Bech-byggnaden, rum B4/444, rue Alphonse Weicker 5, 2721 Luxemburg, LUXEMBURG.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 behörig företrädare för varje anbudsgivare får närvara vid detta möte för öppnande av anbud. Ett skriftligt tillstånd som undertecknats av anbudsgivaren eller dennes befullmäktigade ombud ska uppvisas för ordföranden i öppningskommittén.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Anbudsgivarna har direkttillgång till upphandlingsdokumenten i elektroniskt format på den internetadress som anges i bilaga A.II utan att föregående begäran/registrering krävs. Se förfrågningsunderlaget https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=518

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19.6.2014