Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 218442-2022

26/04/2022    S81

Polen-Rybnik: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2022/S 081-218442

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Nationale Identifikationsnummer: 272780323
Postanschrift: ul. Energetyków 46
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-Mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.rybnik.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpital.rybnik.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04

Referenznummer der Bekanntmachung: TAG-114-PN/40-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części: 1.1 Formularz cenowy, 1.A Opis przedmiotu zamówienia, 1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, 1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:

1.1 Formularz cenowy.

1.A Opis przedmiotu zamówienia.

1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej

Załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) określa szczegółowo rodzaj i przewidywaną ilość opadów medycznych o kodzie 18 01 04 w oparciu o aktualne dane o potrzebach zamawiającego.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w obiektach zamawiającego. W tej sprawie należy się kontaktować telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem z p. Jolantą Olszak - Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ustawie w wysokości: 7 000,00 PLN

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem przez wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, transport, utylizacja tj. termiczne przekształcenie (proces D10) lub poddanie obróbce fizyczno-chemicznej z wyłączeniem autoklawowania (proces D9) lub składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5) odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 (w zależności od złożonej oferty)

Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 250 000,00 zł związanej z przedmiotem zamówienia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

– wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

– wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

–Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających polegających na usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych lub poddaniu obróbce fizyczno-chemicznej z wyłączeniem autoklawowania - dezynfekcji termicznej, działania mikrofali, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (proces D9) lub prowadzeniu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5) (w zależności od sposobu postępowania z odpadem o kodzie 18 01 04 wskazanym w złożonej ofercie) o wartości 250 000, 00 zł brutto każda oraz posiada dowody określające czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– wzór wykazu usług stanowi załącznik 3 do SWZ

– Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że posiada odpowiednie wyposażenie (środki transportu) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykonawca posiada co najmniej dwa samochody do przewozu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 spełniających wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) – wzór wykazu usług stanowi załącznik 4 do SWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przed zakończeniem umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szczeg. inform. dot. nin. zam. zawarte są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl). 1.Dla wykazania braku podstaw do wyklucz z postępow.: 1.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zam w spec. W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wyklucz. wskaz. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, przy czym oświad. złożone w części III.D jest rozumiane jako dot. wszystkich spośród ww. podstaw wyklucz., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok, 1.2 na wezwanie zam (dotyczy wyk. którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia nast. oświadczenia i dok: 1.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem,

1.2.2 odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 1.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 1.2.4 oświadczenie wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub informacjami potw. przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w post. niezależnie od innego wyk. należ. do tej samej grupy kap. W przypadku złożenia w nin. post. jednej oferty zam.odstąpi od wzyw. wyk. do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2.4. 2. Dla potwier. spełnian. war.udziału w post. należy: 2.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potw. on spełnianie warunków udziału w post., przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do nin. post. zgodnie ze specyfikacją; 2.2 na wezwanie zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) - należy dostarczyć:- zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów adm. publ. na prow. działalności zawod. w zakresie objętym przedmiotem zam.,- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedm. zam., – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, – wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wyk.zam. publ. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymag.Zam. do oferty należy dołączyć: zał.1.1 "Fc", zał. nr 1.A „Opis przedm. zam.” i 1.B„Polityka ochr. środ. w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku"Zam. przewid.możliwość zast. proc. określ.w art. 139 Ustawy. Klauzula inform. z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I SWZ. Zamawiający wymaga wnies. zabezp.należyt. wykon. umowy w wys.3% ceny oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie- odwolawcze/podstawowe-informacje zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— Zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2022