Usługi - 218545-2015

Wyświetl widok skrócony

24/06/2015    S119

Polska-Szczytno: System kontroli dostępu

2015/S 119-218545

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie wraz z montażem i serwisem systemów zabezpieczenia technicznego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn- Mazuty, a w szczególności zakup elektronicznych urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia wraz z oprogramowaniem, wykonanie instalacji kablowej, montaż urządzeń w zaprojektowanych lokalizacjach – część I;
2) wyposażenie służb lotniska – dostawa samochodów dla Służb Ochrony Lotniska (SOL) – część II;
3) przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013” – część III.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
— Część I – zaprojektowanie wraz z montażem systemu kontroli dostępu,
— Część II – wyposażenie służb lotniska,
— Część III – przeprowadzenie audytu zewnętrznego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42961100 System kontroli dostępu, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 42961200 Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny, 32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym, 35121700 Systemy alarmowe, 45315500 Instalacje średniego napięcia, 51314000 Usługi instalowania urządzeń wideo, 34110000 Samochody osobowe, 79212000 Usługi audytu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.10.3.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 27-046156 z dnia 7.2.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 32-055112 z dnia 14.2.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 54-095317 z dnia 18.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013
Część nr: 3 - Nazwa: Część III – przeprowadzenie audytu zewnętrznego
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana Matejki 4
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-077
Państwo: Polska
E-mail: audyt@gumułka.pl
Tel.: +48 322530715
Faks: +48 322011765

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 276,35 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 065 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dofinansowanie jest ze środków UE w ramach projektu Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013”).
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania można składać w terminach (i na zasadach) określonych w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2015