Diensten - 218594-2020

12/05/2020    S92

België-Brussels: Catering voor de crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2020/S 092-218594

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 079-185591)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Postadres: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Catering voor de crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Referentienummer: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de onderhavige opdracht is het beheer/de exploitatie van de cateringinfrastructuur voor crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie. De dienst omvat, met uitzondering van het bereiden van babyflesjes, maaltijden voor kinderen die naar de crèches en kinderdagverblijven komen, evenals maaltijden voor het personeel (volwassenen) van de crèches en kinderdagverblijven dat op de locaties aanwezig is.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-185591

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/05/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de openingen van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 26/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: