Dienstleistungen - 218631-2022

26/04/2022    S81

Polen-Czarne: Kreditgewährung

2022/S 081-218631

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Czarne
Nationale Identifikationsnummer: PL8431529525
Postanschrift: ul. Moniuszki 12
Ort: Czarne
NUTS-Code: PL637 Chojnicki
Postleitzahl: 77-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Szymańska
E-Mail: przetargi@czarne.pl
Telefon: +49 598332078
Fax: +49 598332353
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.czarne.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/czarne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/czarne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/czarne
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://portal.smartpzp.pl/czarne
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Referenznummer der Bekanntmachung: PPiZP.271.1.12.2022.RS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złoty 00/100).

2. Pozyskane środki finansowe z kredytu przeznacza się na: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł, spłaty kredytów w kwocie 2.016.628 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 483.372 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.60.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3. Okres kredytowania: od podpisania umowy kredytowej do 15 grudnia 2031 roku.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL637 Chojnicki
Hauptort der Ausführung:

Urząd miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4. Kredyt zostanie uruchamiany w kwotach i terminach, które zostaną określone w formie pisemnego wniosku o wypłatę, złożonym przed każdym uruchomieniem transzy drogą elektroniczną z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, a środki winny być przekazane w dniu następnym po otrzymaniu wniosku droga elektroniczną.

5. Uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100.

6. Okres karencji w spłacie kapitału obejmować będzie czas od dnia wypłaty do 30.01.2023r.

7. Prowizja 0 % za przedterminową spłatę kredytu.

8. W przypadku niezrealizowania planowanych na 2022 rok wydatków Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty kredytu.

9. Koszty obsługi kredytu:

1) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M, aktualizowanej co miesiąc, poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i stałej, w trakcie trwania umowy marży banku, nie wyższej niż 0,5%, która zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, w związku z tym bank przez cały okres obowiązywania umowy nie będzie dodatkowo naliczał kosztów i opłat z tytułu m.in. prowizji przygotowawczej, prowizji za sporządzenie aneksów, prowizji za wcześniejszą spłatę, prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu i tym podobnych w trybie Pzp.

2) prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 3.500.000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które są związane z uruchomieniem kredytu – płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 15 dni od pierwszego uruchomienia środków.

10. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a przypadku roku przestępnego 366 dni.

11. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

13. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w ust. 9.

14. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w terminie od dnia uruchomienia kredytu do 15 grudnia 2031r. Przy czym ostatnia rata odsetek będzie płatna do 15 grudnia 2031 roku. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie.

15. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca:

ROK Suma rat kapitałowych w roku Wysokość rat Kwota rocznej spłaty

2023 12 x 500 6.000,00

2024 12 x 6.000 72.000,00

2025 12 x 25.000,00 300.000,00

2026 12 x 13.000,00 156.000,00

2027 12 x 10.000,00 120.000,00

2028 12 x 20.000,00 240.000,00

2029 12 x 13.000,00 156.000,00

2030 12 x 20.000,00 240.000,00

2031 1 x 230.000,00 230.000,00

11 X 180.000,00 1.980.000,00

Razem 3.500.000,00

16. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.

17. Zamawiający informuje, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej oraz wekslu in blanco.

18. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika.

19. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20. Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.

Z uwagi na brak miejsca pozostałe zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/czarne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 108
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Za minimalny poziom uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), chyba że przepisy stanowią inaczej.

W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 prawa bankowego, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/czarne.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości minimum 3.000.000,00 PLN z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/czarne.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie (odszyfrowanie) ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 10:10 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Otwarcie ofert jest niejawne.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154pkt 5 Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2022