Roboty budowlane - 218656-2020

Submission deadline has been amended by:  275782-2020
12/05/2020    S92

Polska-Wojkowice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 092-218656

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6252465724
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 125
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wroński
E-mail: poczta@wojkowickiewody.pl
Tel.: +48 327602078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wojkowickiewody.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dostarczanie wody i odbiór ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II

Numer referencyjny: WPM.271.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie („zaprojektuj i wybuduj”) robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” w zakresie:

— wykonania koncepcji budowy kanalizacji,

— wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

— pełnienia nadzoru autorskiego,

— wykonania robót budowlanych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71351910 Usługi geologiczne
71355000 Usługi pomiarowe
72310000 Usługi przetwarzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wojkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zrealizowania przez Wykonawcę m.in. następujących czynności:

a) sporządzenie koncepcji (co najmniej dwuwariantowej – w zakresie optymalizacji tras i rodzaju kanalizacji) techniczno-ekonomicznej i kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w zakresie i formie wskazanej w PFU oraz w SIWZ wraz z uzyskaniem kompletu wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie w wymaganiami obowiązujących przepisów prawa;

b) nadzór autorski nad dokumentacją projektową;

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad wykonaniem zaprojektowanych robót wraz ze wszystkimi wynikającymi z pełnienia nadzoru obowiązkami.

c) roboty budowlane

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

— wykonanie wszelkich prac przygotowawczych (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej), koniecznych do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,

— wykonanie kamerownia kanalizacji ogólnospławnej na odcinkach, podlegających przepięciu lub w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji, a jeżeli to będzie konieczne również wyczyszczenia i udrożnienia kanału w celu wykonania kamerowania,

— budowę nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wojkowice dla obszarów nieskanalizowanych w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Stara, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej-Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny i Strażackiej. Łączną długość sieci kanalizacji sanitarnej określi koncepcja i dokumentacja projektowa, budowana kanalizacja nie może wykraczać poza obszar wyznaczony w programie funkcjonalno-użytkowym, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

— rozdział (przebudowę) sieci kanalizacji ogólnospławnej przez budowę grawitacyjno-ciśnieniowej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Proletariatu, Paderewskiego, Morcinka, Połanieckiej, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej, Głowackiego, Długosza wraz z przepięciem przyłączy kanalizacyjnych z sieci ogólnospławnej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i odbudową uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji ogólnospławnej, która stanie się kanalizacją deszczową. Łączną długość budowanej w ramach rozdziału kanalizacji sanitarnej określi koncepcja i dokumentacja projektowa, jednakże budowana kanalizacja nie może wykraczać poza obszar wyznaczony w programie funkcjonalno-użytkowym, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

— wybudowanie kolektorów tłocznych o średnicach Dz/Dw 110/90 i 125/110,

— wybudowanie z przyłączem energetycznym sieciowych przepompowni ścieków o łącznej wydajności Q= 80 m 3/h dla całej inwestycji, przy czym spodziewany dodatkowy napływ ścieków sanitarnych na oczyszczalnię ścieków sanitarnych w Wojkowicach po realizacji inwestycji i komplecie przyłączeń oszacowano na rząd wielkości dobowo do 300 m 3,

— wybudowanie przydomowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi, umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi kanalizacji; przy czym koncepcja i projekt może zredukować ich liczbę, względem liczby przepompowni określonej w PFU, przez inne rozwiązania projektowe odprowadzania ścieków,

— włączenie nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci,

— odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po robotach w zakresie wskazanym przez zarządcę drogi w decyzji o zajęciu pasa drogowego,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania dostępna na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości na roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość materiałów (rur) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu: kierownika (koordynatora) zespołu projektowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu: kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0126/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24, ust.1 pkt 12–23 ustawy oraz w art. 24, ust. 5 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskim wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).

Szczegółowe informacje w sprawie JEDZ znajdują się w SIWZ: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości przynajmniej 8 000 000,00 PLN.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

— w celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.3.1. rozdziału VI SIWZ – informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na dzień złożenia:

— wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone i/lub wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (w przypadku robót budowlanych) lub oświadczenie (w przypadku usług),

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, zrealizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków

lub

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków

Łącznie z

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o długości nie mniejszej niż 6 km wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków.

Wykonawca musi dysponować osobami:

— kierownik (koordynator) zespołu projektowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przynależność do właściwego samorządu zawodowego; Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta oraz wykonanie co najmniej jednego projektu, polegającego na zaprojektowaniu sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 15 km,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 6 osób; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przynależność do właściwego samorządu zawodowego; doświadczenie: wykonanie co najmniej jednego projektu, polegającego na zaprojektowaniu sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 6 km,

— projektant w specjalności drogowej – co najmniej 4 osoby: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 2 osoby: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 2 osoby: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— kierownik budowy – co najmniej 1 osoba: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego; doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) obejmującej budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniej niż 15 km,

— kierownik robót sanitarnych– co najmniej 1 osoba (nie można łączyć z kierownikiem budowy): uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— kierownik robót drogowych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego

— kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— kierownik robót elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego,

— kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osoba: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; przynależność do właściwego samorządu zawodowego.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis warunku znajduje się w SIWZ dostępnej na stronie:http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy opisane zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ i dostępny jest w dokumentacji postępowania dostępnej na stronie:http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w przypadkach określonych w § 15 wzoru umowy

Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, POLSKA, sala nr 13.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej również: jednolity dokument), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskim wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający w dniu 3 marca 2020 r. złożył wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie wkładu własnego wymaganego do sfinansowania niniejszego zamówienia.

W przypadku gdy przedmiotowe środki nie zostaną przyznane, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy w wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego i obejmujących swoim zakresem powtórzenie podobnych robót budowanych. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SIWZ dostępnej pod adresem: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

e) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w dziale VI ustawy.

3. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020