Строителство - 218759-2015

Компактен изглед

25/06/2015    S120    Съд на Европейския съюз - Строителство - Обявление за поръчка - Ускорена ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Промени по специални технически инсталации в сгради

2015/S 120-218759

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
На вниманието на: Директор на сградите
Адрес за електронна поща: immeubles@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/jcms

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
На вниманието на: Директор на сградите

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Промени по специални технически инсталации в сгради.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство

код NUTS LU000

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Промени по специални технически инсталации, свързани с обновяване на вътрешните разделителни стени в кула Б – 4 етажа от по +/- 700 m2 всеки.

Промени по специални технически инсталации, свързани с обновяване на разделителните стени в сградите Erasmus и Thomas More и пристройка „C“ – +/- 3 000 m2.

II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :

Промени по специални технически инсталации, свързани с обновяване на вътрешните разделителни стени в кула Б – 4 етажа от по +/- 700 m2 всеки.

Промени по специални технически инсталации, свързани с обновяване на разделителните стени в сградите Erasmus и Thomas More и пристройка „C“ – +/- 3 000 m2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 200 000 и 225 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 3 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Промени по специални технически инсталации в кула Б
1)Кратко описание
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45311200, 45311000, 45300000, 45310000

3)Количество или обем

Промени по технически инсталации в кула Б – 4 етажа от по +/- 700 m2 всеки.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 60 000 и 70 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 1 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Промени по технически инсталации в сградите Erasmus и Thomas More и пристройка „C“
1)Кратко описание
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

3)Количество или обем

Промени по технически инсталации в сградите Erasmus и Thomas More и пристройка „C“ – +/- 3 000 m2 офис пространство.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 140 000 и 155 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането на услугите трябва да бъде в съответствие с Финансовия регламент на европейските институции и в съответствие с процедурите, посочени в документите на поканата за участие в търг.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Оферентите могат да подадат оферта като обединение, ако дружествата, към които принадлежат, носят солидарна отговорност, и са представлявани от общ представител, който ще бъде единствената страна за контакт със Съда на Европейския съюз.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: А. Кандидатите трябва да предоставят надлежно попълнена, подписана и датирана клетвена декларация (образец за тази клетвена декларация трябва да бъде изискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu):

а) удостоверявайки, че те не попадат в 1 от следните положения:
а1) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови или подзаконови актове;
a2) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;
a3) те са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;
a4) те не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която са установени, или с тези на държавата на възложителя, или с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката;
a5) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;
a6) те са обект на административно наказание, тъй като носят вина за сериозно изопачаване на информацията, или не са предоставили информацията, изисквана от възлагащия орган в тръжна процедура по друга поръчка, или са били обявени в тежко нарушение за неизпълнение на своите договорни задължения по отношение на поръчки или субсидии, финансирани от бюджета на Съюза;
б) удостоверявайки, че:
б1) те не са в конфликт на интереси във връзка с тази поръчка; конфликт на интереси може да възникне по-специално в резултат на икономически интереси, политически или национални пристрастия, семейни или емоционални взаимоотношения или всякакви други вид връзки или взаимни интереси;
б2) без отлагане те ще уведомят възлагащия орган за всяко положение, представляващо конфликт на интереси, или което би могло да предизвика такъв;
б3) те не са се договорили, не са се стремили към, не са се опитвали да получат или да приемат каквито и да било облаги, било то финансови или други, и поемат задължение да не го правят, за или от името на което и да било лице, което би представлявало пряка или косвена противозаконна или корупционна практика, като облагодетелстване или възнаграждение, свързано с възлагането на поръчката;
б4) по тази процедура за обществена поръчка те са предоставили и ще представят на възлагащия орган информация, която е точна, вярна и пълна.
NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да предостави писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, в рамките на крайния срок, определен писмено от възлагащия орган и преди подписването на договора.
NB: в случай че поръчката им бъде възложена, обединенията трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.
Б. Кандидатите (всеки включен субект в случай на обединение) трябва също да предоставят:
— техния меморандум и учредителен устав и данни (регистриран офис, структура на капитала, акционери и разпределяне на печалбата, и структура на Борда на директорите), публикувани в търговския регистър и регистъра на дружествата, или за дружества, установени извън Люксембург, всеки документ, посочващ доказателство за възможност за изпълнение на професионалните дейности в съответствие с член 46 на Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета,

— попълнен формуляр за административна информация (този формуляр трябва да бъде изискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

— надлежно попълнен и подписан формуляр за юридическо лице, придружен от всички писмени доказателства, изисквани в него; специфичен формуляр за всеки официален език на Европейския съюз и всеки корпоративен формуляр може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— формуляр за банкова идентификация, попълнен и подписан от кандидата и банката; този формуляр може да бъде намерен на следния адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — банкови референции или доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“,
— финансови отчети за последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,
— отчет за оборота за последните 3 налични финансови години.
Изисквано минимално/ни ниво/а: средният годишен оборот трябва да е бил поне 700 000 EUR през последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— списък с основните дейности, включващи специални технически инсталации в сградата (електричество, климатична инсталация, вентилация, ниско напрежение, програмиране, засичане на пожар и т.н.), еквивалентни по количество на тези, описани в раздел II на настоящето обявление за поръчка, предоставени през последните 5 години, с подробности за стойности, дати и получатели,
— най-малко 1 член от персонала на оферента трябва да има официална квалификация от обучение, свързано с инсталации за засичане на пожар ESSER (CMSI 8000),
— кандидатът трябва да предостави поне 3 примера за доказателство за удовлетвореност на клиенти (подписани от клиентите) за дейности, подобни на тези в настоящата поръчка, които са били изпълнени през последните 5 години,
— където е приложимо, данни относно дела от поръчката, който кандидатът възнамерява да възложи на подизпълнител.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— опит в дейности, подобни на тези в настоящата поръчка през последните 5 години,
— кандидатът трябва да има поне 1 лице, оторизирано да работи по инсталации за засичане на пожар ESSER (CMSI 800).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ускорена ограничена
Основания за избора на ускорена процедура: изискване за предвиждане на възможно институционално разрастване, свързано с продължаваща законодателна процедура; ако тази процедура е завършена, въпросното разрастване ще изисква дейността по тази поръчка да бъде изпълнена спешно, за да се пригодят помещенията за нуждите на гореспоменато разрастване.
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COJ/PRQ-15/008.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.6.2015 - 12:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Процедурата за покана за участие в търг ще се проведе на 2 етапа, както следва:
А. Първи етап (етап на предварителен подбор):
1. Заинтересованите икономически оператори трябва да подадат заявление за участие в тази поръчка, датирано и подписано от лицето, упълномощено да представлява дружеството или обединението. Това заявление трябва да съдържа клетвената декларация и документите, изисквани в раздел III на настоящето обявление за поръчка (правна, икономическа, финансова и техническа информация).
2. Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до:
Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ – Покана за участие в търг COJ/PRQ-15/008.
Заявлението за участие се подава в 1 оригинал и 2 копия. Документите трябва да се подават в двоен плик. И двата плика трябва да са запечатани, като на вътрешния трябва да бъдат отбелязани името и адреса на отдела, за който е предназначен, както е указано в поканата за участие в търг, както и думите:
„Appel d'offres COJ/PRQ-15/008 — Offre de la firme ………………….. — À ne pas ouvrir par le service courrier“.
Ако се ползват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани със залепваща лента и изпращачът трябва да се подпише върху нея.
3. Кандидатите могат да подадат своите заявления за участие:
— или по поща или служба за експресни доставки, най-късно до 29.6.2015 (12:00), удостоверено с пощенската марка или датата на разписката за доставка,
— или доставени на адреса на Съда по-горе, най-късно до 29.6.2015 (12:00). Доставката на офертата ще бъде потвърдена в този случай чрез разписка с дата, подписана от длъжностното лице от Централната пощенска служба на Съда, което приема доставката на документите.
Б. Втори етап:
кандидатите, одобрени в края на етапа за предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат оферта. Документите по поканата за участие в търг (включително писмото-покана за участие в търг, спецификациите и образецът на договора или формуляра за поръчка, който ще бъде използван) ще им бъдат изпратени директно, без допълнителна публикация в Официален вестник на Европейския съюз.
NB: изпращането на заявление за участие или на оферти не означава, че на оферентите ще им бъде възложена поръчката или че ще получат компенсации за възникналите разходи. Това обявление не предполага никакво задължение от страна на възлагащия орган за възлагане на поръчката.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.
Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.6.2015