Ehitustööde hanke... - 218759-2015

25/06/2015    S120    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hanketeade - Kiirendatud piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised

2015/S 120-218759

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: hoonete direktor
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: immeubles@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/jcms

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: hoonete direktor
2925 Luxembourg
Luksemburg

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd

NUTS kood LU000

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus

Tornis B (4 korrust, iga korruse pindala ligikaudu 700 m2) sisevaheseinte renoveerimisega seotud tehniliste eriseadmete ümberehitamised.

Erasmuse ja Thomas More'i hoonetes ja kõrvalhoones C (pindala ligikaudu 3 000 m2) sisevaheseinte renoveerimisega seotud tehniliste eriseadmete ümberehitamised.

II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:

Tornis B (4 korrust, iga korruse pindala ligikaudu 700 m2) sisevaheseinte renoveerimisega seotud tehniliste eriseadmete ümberehitamised.

Erasmuse ja Thomas More'i hoonetes ja kõrvalhoones C (pindala ligikaudu 3 000 m2) sisevaheseinte renoveerimisega seotud tehniliste eriseadmete ümberehitamised.

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 200 000 – 225 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 3 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: torni B paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised
1)Lühikirjeldus
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45311200, 45311000, 45300000, 45310000

3)Kogus või ulatus

Torni B (4 korrust, iga korruse pindala ligikaudu 700 m2) paigaldatud tehniliste seadmete ümberehitamised.

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 60 000 – 70 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 1 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: Erasmuse ja Thomas More'i hoonetesse ja kõrvalhoonesse C paigaldatud tehniliste seadmete ümberehitamised
1)Lühikirjeldus
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

3)Kogus või ulatus

Erasmuse ja Thomas More'i hoonetesse ja kõrvalhoonesse C (bürooruumide pindala ligikaudu 3 000 m2) paigaldatud tehniliste seadmete ümberehitamised.

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 140 000 – 155 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 3 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puuduvad.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Teenuste eest tasutakse kooskõlas Euroopa institutsioonide finantsmäärusega ja pakkumisdokumentides sätestatud korra kohaselt.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Pakkujad võivad pakkumise esitada ühendusena, kui sellesse kuuluvad ettevõtted vastutavad solidaarselt ning kui neid esindab Euroopa Liidu Kohtu ees ainsa kontaktisikuna üks ühine pool.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: A. kandidaadid peavad esitama korrakohaselt täidetud, allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse (mille vormi tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

a) millega tõendatakse, et nad ei ole üheski järgmises olukorras:
a1) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
a2) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
a3) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
a4) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
a5) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, kui see kahjustab liidu finantshuve;
a6) nende suhtes kehtib halduskaristus, kuna nad on esitanud muu lepingu pakkumismenetluses hankija nõutud teabena valeandmeid või jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on liidu eelarvest rahastatavate lepingute või toetustega seotult tunnistatud süüdi lepingu tõsises rikkumises lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise tõttu;
b) millega tõendatakse, et
b1) neil ei ole lepinguga seotud huvide konflikti; huvide konflikt võib tekkida eeskätt majandushuvide, poliitiliste või rahvuslike suhete, perekondlike või emotsionaalsete sidemete või muude asjakohaste suhete või ühiste huvide tõttu;
b2) nad teavitavad hankijat viivitamata mis tahes olukorrast, mida võiks tõlgendada huvide konfliktina või mis võiks viia huvide konflikti tekkimiseni;
b3) nad ei ole nõustunud saama, ei ole püüdnud saada, ei ole teinud katset saada ega ole vastu võtnud mis tahes isiku eest või nimel lepingu sõlmimisega seotud rahalist või muud samalaadset kasu soodustuse või hüvena, mida võiks otseselt või kaudselt pidada ebaseaduslikuks või korruptsioonijuhtumiks, ega tee seda kindlasti ka tulevikus;
b4) nad esitavad hankijale käesoleva hankemenetluse raames täpse, siira ja täieliku teabe.
NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama hankija kirjalikult sätestatud tähtaja jooksul ja enne lepingu allkirjastamist kinnitust tõendavad alusdokumendid.
NB! Juhul, kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe eraldi iga liikme kohta;
B. kandidaadid (ühenduse korral iga selle liige) peavad samuti esitama
— oma asutamislepingu ja põhikirja ning andmed (registrijärgne asukoht, kapitali struktuur, aktsionäride ja kasumi jagamise ning juhatuse koosseis), mis on avaldatud äri- ja ettevõtete registris, või väljaspool Luksemburgi asutatud ettevõtete puhul mis tahes dokumendi, millega tõendatakse kutsetegevuse elluviimise suutlikkust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 46;

— täidetud haldusteabe vormi (mida tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu);

— korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi koos selles nõutud tõendavate dokumentidega; Euroopa Liidu iga ametliku keele jaoks ette nähtud vorm ning igat eri liiki asutuste ja ettevõtete jaoks ette nähtud vorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— kandidaadi ja panga täidetud ning allkirjastatud pangaõiendi vormi, mis on saadaval aadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — pangaõiendid või ametialase vastutuskindlustuse kaitse tõend(id);
— finantsaruanded viimase 3 majandusaasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud;
— kinnitus viimase 3 majandusaasta käibe kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 700 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— viimase 5 aasta jooksul tehtud peamiste ehitustööde loetelu, mis seonduvad hoone(te)sse paigaldatud tehniliste eriseadmetega (elektriseadmed, kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed, madalpingeseadmed, programmjuhtimisega seadmed, tulekahjude avastamise seadmed jne) ja mille maht on samaväärne käesoleva hanketeate II osas kirjeldatud ehitustööde mahuga, märkides nende maksumused, kuupäevad ja kliendid;
— pakkuja vähemalt 1 töötaja peab olema saanud ESSERi tulekahjude avastamise seadmete (CMSI 8000) ametliku koolituse tunnistuse;
— kandidaat peab esitama vähemalt 3 kliendi allkirjastatud rahulolu tunnistused kõnealuses lepingus käsitletavatega samaväärsete viimase 5 aasta jooksul tehtud tööde kohta;
— vajaduse korral andmed kandidaadi kavandatava alltöövõtu osakaalu kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— kogemused kõnealuses lepingus käsitletavatega samaväärsete ehitustööde tegemisel viimase 5 aasta jooksul;
— kandidaadil peab olema vähemalt 1 töötaja, kellel on luba töötada ESSERi tulekahjude avastamise seadmetega (CMSI 800).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus: nõue näha ette võimalikke institutsionaalseid muudatusi, mis on seotud käimasoleva õigusloomemenetlusega; kui nimetatud menetlus on lõpule viidud, johtub nimetatud muudatustest, et käesoleva lepingu raames tuleb teha kiireloomulisi ehitustöid eesmärgiga kohandada ruumid eespool nimetatud muudatustest tingitud vajadusteks.
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ/PRQ-15/008.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
29.6.2015 - 12:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumiskutse menetluses on 2 järgmist etappi:
A. 1. etapp (eelvaliku etapp):
1. huvitatud ettevõtjad peavad esitama kõnealuses lepingus osalemiseks ettevõtet või ühendust esindama volitatud isiku kuupäevastatud ja allkirjastatud taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama käesoleva hanketeate III osas nõutud kinnitust ja dokumente (õigus-, majandus-, finants- ja tehnilist teavet);
2. osalemistaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:
Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG – pakkumiskutse COJ/PRQ-15/008.
Osalemistaotlus tuleb esitada 1 originaaleksemplarina ja 2 koopiana. Taotlused tuleb esitada kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud ning sisemisele ümbrikule tuleb märkida teenistuse nimi ja aadress, kuhu kiri saadetakse, nagu pakkumiskutses märgitud, ning järgmine tekst:
"Appel d'offres COJ/PRQ-15/008 – Offre de la firme ………………….. – À ne pas ouvrir par le service courrier".
Iseliimuvate ümbrike kasutamise puhul tuleb ümbrikud sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab põiki oma allkirja;
3. kandidaadid võivad osalemistaotlused
— saata posti teel või erakulleriga hiljemalt 29.6.2015 (12:00), mida tõendab postitempel või kuupäev üleandmise kviitungil,
— või toimetada need kohale kohtu eespool esitatud aadressil hiljemalt 29.6.2015 (12:00). Pakkumise üleandmist kinnitatakse sel juhul kuupäevastatud kviitungiga, mille allkirjastab kohtu keskpostiteenistuse ametnik, kes dokumendid vastu võtab;
B. 2. etapp:
eelvalikuetapi lõpus eelvalikunimekirja arvatud kandidaadid kutsutakse pakkumist esitama. Pakkumiskutse toimik (sh pakkumiskutse kiri, iseloomustus ja kasutatav näidisleping või tellimusvorm) saadetakse neile otse ning Euroopa Liidu Teatajas selle kohta enam teadet ei avaldata.
NB! Osalemistaotluse esitamine ega pakkumise koostamine ei anna pakkujatele alust arvata, et nendega leping sõlmitakse või tekkinud kulud hüvitatakse. Käesolev pakkumiskutse ei kohusta hankijat lepingut sõlmima.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
18.6.2015