Būvdarbi - 218759-2015

25/06/2015    S120    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Paātrināta slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Ēku speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana

2015/S 120-218759

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Ēku direkcijas direktors
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: immeubles@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/jcms

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Ēku direkcijas direktors
2925 Luksemburga
Luksemburga

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Ēku speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi

NUTS kods LU000

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts

Speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana, kas saistīta ar iekšējo starpsienu atjaunošanu B tornī – 4 stāvi, katra stāva platība – +/- 700 m2.

Speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana, kas saistīta ar starpsienu atjaunošanu Erasmus ēkā un Tomasa Mora ēkā, kā arī C piebūvē – +/- 3 000 m2.

II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:

Speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana, kas saistīta ar iekšējo starpsienu atjaunošanu B tornī – 4 stāvi, katra stāva platība – +/- 700 m2.

Speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana, kas saistīta ar starpsienu atjaunošanu Erasmus ēkā un Tomasa Mora ēkā, kā arī C piebūvē – +/- 3 000 m2.

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 200 000 līdz 225 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 3 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana B tornī
1)Īss apraksts
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45311200, 45311000, 45300000, 45310000

3)Daudzums vai apjoms

Tehnisko iekārtu pārveidošana B tornī – 4 stāvi, katra stāva platība – +/- 700 m2.

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 60 000 līdz 70 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 1 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Tehnisko iekārtu pārveidošana Erasmus ēkā, Tomasa Mora ēkā, kā arī C piebūvē
1)Īss apraksts
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45311200, 45311000, 45300000

3)Daudzums vai apjoms

Tehnisko iekārtu pārveidošana Erasmus ēkā, Tomasa Mora ēkā, kā arī C piebūvē – biroju telpu platība – +/- 3 000 m2.

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 140 000 līdz 155 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 3 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Samaksa par pakalpojumiem tiks veikta saskaņā ar Eiropas iestāžu Finanšu regulu un uzaicinājuma uz konkursu dokumentos norādītajām procedūrām.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu kā grupa, ja uzņēmumi, kuri ir tās sastāvā, ir kopā un atsevišķi atbildīgi un izvirza kopīgu pārstāvi, kas būs vienīgā kontaktpersona saziņai ar Eiropas Savienības Tiesu.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: A. Kandidātiem jāiesniedz pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums (šā svinīgā apliecinājuma veidne jāpieprasa, rakstot uz šādu adresi: marchespublics-contrats@curia.europa.eu):

a) kurā apliecināts, ka uz viņiem neattiecas neviens no šiem gadījumiem:
a1) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
a2) tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
a3) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pieņemt, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem;
a4) tie neievēro saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
a5) attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, ja šāda nelikumīga darbība kaitē Savienības finanšu interesēm;
a6) uz tiem attiecas administratīva sankcija par to, ka tie ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, kuru līgumslēdzēja iestāde prasījusi cita līguma konkursa procedūras ietvaros, vai tās nesniegšanā, vai ir konstatēts, ka tie, nepildot savas līgumsaistības, ir nopietni pārkāpuši līgumus vai dotāciju līgumus, kas finansēti no Savienības budžeta;
b) kurā apliecināts, ka:
b1) tie neatrodas interešu konfliktā saistībā ar šo līgumu; interešu konflikts var īpaši rasties saimniecisku interešu, politiskās vai valstiskās piederības, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu citu saistību vai kopīgu interešu dēļ;
b2) tie nekavējoties informēs līgumslēdzēju iestādi par jebkuru situāciju, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu;
b3) tie nevienas personas labā vai vārdā nav piekrituši pieņemt, lūguši, centušies iegūt vai pieņēmuši kādu finansiālu stimulu vai stimulu natūrā, kas tieši vai netieši varētu būt nelikumīga vai koruptīva rīcība, ja šis stimuls ir pamudinājums vai atlīdzība, kas saistīti ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un tie apņemas neveikt šādas darbības;
b4) tie šajā iepirkuma procedūrā ir snieguši un sniegs līgumslēdzējai iestādei precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju.
NB! Veiksmīgajam pretendentam līgumslēdzējas iestādes rakstiski noteiktajā termiņā un pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.
NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
B. Kandidātiem (grupas gadījumā – katram grupas dalībniekam) arī jāiesniedz:
— dibināšanas līgums, statūti un informācija (juridiskā adrese, kapitāla struktūra, kapitāla daļu īpašnieki un peļņas sadale, kā arī valdes struktūra), kas publicēta amatniecības un uzņēmumu reģistrā, vai (uzņēmumiem, kuri dibināti ārpus Luksemburgas) jebkurš dokuments, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK 46. pantam apliecina spējas veikt profesionālo darbību,

— aizpildīta administratīvās informācijas veidlapa (tā jāpieprasa, rakstot uz šādu adresi: marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

— pienācīgi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa, kam pievienoti visi tajā prasītie dokumentārie pierādījumi; veidlapa katrā oficiālajā Eiropas Savienības valodā un katram uzņēmumu veidam ir pieejama šādā tīmekļa adresē: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

— bankas identifikācijas veidlapa, ko aizpildījis un parakstījis kandidāts un banka; šī veidlapa ir pieejama šādā adresē: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: — bankas izziņas vai pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu,
— finanšu pārskati par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,
— paziņojums par apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pieejama informācija.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 700 000 EUR.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
— tādu galveno darbu saraksts, kas ietver speciālas tehniskās iekārtas ēkā (elektrība, gaisa kondicionēšana, ventilācija, zemspriegums, programmēšana, ugunsgrēka atklāšana u. c.), kas apjoma ziņā līdzvērtīgi šā paziņojuma par līgumu II iedaļā aprakstītajiem darbiem un kas veikti pēdējos 5 gados; sarakstā jānorāda informācija par summām, datumiem un saņēmējiem,
— vismaz 1 pretendenta darbiniekam jābūt oficiālai apmācībās iegūtai kvalifikācijai saistībā ar ESSER ugunsgrēka atklāšanas iekārtām (CMSI 8000),
— kandidātam jāiesniedz vismaz 3 pierādījumi par klientu apmierinātību (klientu parakstīti pierādījumi) ar šajā līgumā minētajiem darbiem līdzvērtīgiem darbiem, kas izpildīti pēdējos 5 gados,
— attiecīgā gadījumā informācija par līguma proporcionālo daļu, par kuru kandidāts paredz slēgt apakšlīgumus.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— pieredze šajā līgumā minētajiem darbiem līdzvērtīgu darbu jomā pēdējos 5 gados,
— kandidātam jābūt vismaz 1 personai, kurai atļauts strādāt ar ESSER ugunsgrēka atklāšanas iekārtām (CMSI 800).
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Paātrināta, slēgta
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums: nepieciešamība paredzēt iespējamas izmaiņas iestādēs saistībā ar pašreizēju likumdošanas procedūru; ja šī procedūra tiek pabeigta, saskaņā ar minētajām izmaiņām darbs šā līguma ietvaros būtu jāveic steidzami, lai pielāgotu telpas ar iepriekš minētajām izmaiņām saistītajām vajadzībām.
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ/PRQ-15/008.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
29.6.2015 - 12:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Uzaicinājuma uz konkursu procedūra norisināsies šādos 2 posmos:
A. Pirmais posms (priekšatlases posms):
1. Ieinteresētajiem uzņēmējiem jāiesniedz uzņēmuma vai grupas pilnvarotā pārstāvja datēts un parakstīts pieteikums dalībai šajā līgumā. Šajā pieteikumā jāietver svinīgais apliecinājums un dokumenti, kas prasīti šā paziņojuma par līgumu III iedaļā ("Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija").
2. Dalības pieteikums jānosūta uz šādu adresi:
Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direkcija, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA – uzaicinājums uz konkursu COJ/PRQ-15/008.
Dalības pieteikumā jāietver 1 oriģināls un 2 kopijas. Pieteikums jāiesniedz dubultaploksnē. Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām, un uz iekšējās jānorāda tās nodaļas nosaukums un adrese (norādīta uzaicinājumā uz konkursu), kam pieteikums adresēts, un šāds teksts:
"Appel d'offres COJ/PRQ-15/008 – Offre de la firme [uzņēmuma nosaukums] – À ne pas ouvrir par le service courrier".
Ja tiek izmantotas pašlīmējošās aploksnes, tās jāaizlīmē ar līmlenti, pāri kurai šķērsām parakstījies sūtītājs.
3. Kandidāti var iesniegt savus dalības pieteikumus:
— pa pastu vai ar ātrpiegādes pakalpojumu sniedzēja starpniecību līdz 29.6.2015 (12:00), ko apliecina pasta zīmogs vai piegādes kvīts datums,
— vai arī piegādājot uz iepriekš minēto Tiesas adresi līdz 29.6.2015 (12:00). Šādā gadījumā piedāvājuma piegādi apliecinās par dokumentu saņemšanu atbildīgās Tiesas Centrālās pasta nodaļas amatpersonas parakstīta un datēta kvīts.
B. Otrais posms:
kandidāti, kuri izraudzīti priekšatlases posma beigās, tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājuma uz konkursu dokumentācija (tai skaitā uzaicinājuma uz konkursu vēstule, specifikācijas un izmantojamā līguma vai pasūtījuma veidlapas paraugs) tiks tiem nosūtīta tiešā veidā bez papildu publikācijas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
NB! Dalības pieteikumu iesniegšana vai piedāvājumu sagatavošana nedod pretendentiem tiesības ne uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ne viņiem radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Šis paziņojums līgumslēdzējai iestādei neuzliek nekādus pienākumus piešķirt līguma slēgšanas tiesības.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18.6.2015