Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 218766-2015

Prikaži skrčeni pogled

25/06/2015    S120

Belgija-Bruselj: Študija o vplivu okoljskega koraka Euro 5 za kategorijo vozil L

2015/S 120-218766

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, Direktorat C – Industrijska predelava in napredne vrednostne verige
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765
V roke: g. Gwenole Cozigou – direktor

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Poštni naslov: glej javni razpis
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študija o vplivu okoljskega koraka Euro 5 za kategorijo vozil L.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca ali katera koli druga lokacija, navedena v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Preden bo mogoče vozila kategorije L dati na trg in jih registrirati bo treba za namene homologacije vozil kategorije L med drugim izvesti številna okoljska preskušanja, katerih rezultati bodo sporočeni homologacijskemu organu, ki bo potrdil, ali okoljska uspešnost tipa vozil kategorije L izpolnjuje minimalne zahteve, določene v Uredbi (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter njenih delegiranih in izvedbenih aktih.
Poleg tega bo študija ocenila tudi izvedljivost in stroškovno učinkovitost zahtev za preskušanje skladnosti vozil v uporabi, zahtev za emisije izven pogojev preskusnega cikla in omejitve števila emisij trdnih delcev za nekatere (pod)kategorije. Na podlagi rezultatov študije bo morala Komisija razmisliti o predložitvi predloga, ki bi te nove elemente uvedel v prihodnjo zakonodajo o homologaciji, ki se bo uporabljala po izvedbi faz, predvidenih v tej uredbi.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

34100000 Motorna vozila

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
1 naročilo storitev za obdobje 20 mesecev, z ocenjenim maksimalnim proračunom v višini 900 000 EUR, ki zajema preučitev in oceno elementov, navedenih v uvodni izjavi 12 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, in druga faza, z začetkom leta 2016, ki bo namenjena validacijskemu programu prve faze.
Ocenjena vrednost brez DDV: 900 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 20 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
7.8.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 14.8.2015

Kraj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, stavba Breydel, avenue d'Auderghem 45, soba 10/140, 1049, Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: glej razpisne specifikacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15.6.2015