Radovi - 218780-2020

12/05/2020    S92

Hrvatska-Zagreb: Radovi na podizanju zgrada

2020/S 092-218780

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo hrvatskih branitelja
Nacionalni registracijski broj: 95131524528
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@branitelji.hr
Telefon: +385 2308833

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.branitelji.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru

Referentni broj: JN-26/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000 Radovi na podizanju zgrada
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 73 172 414.27 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45210000 Radovi na podizanju zgrada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Daruvar, k.č.br. 301, k.o. Daruvar, Podborje bb.

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 25 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj vezano uz provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 216-528987
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Elektrocentar Petek, d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 17491977848
Poštanska adresa: Etanska cesta 8
Mjesto: Ivanić Grad
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10310
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@ecp.hr
Telefon: +385 15558-216
Telefaks: +385 14094-931
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 70 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 73 172 414.27 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/05/2020