Dostawy - 219027-2020

Submission deadline has been amended by:  279130-2020
12/05/2020    S92

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe

2020/S 092-219027

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189

Adresy internetowe:

Główny adres: www.stat.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://gus.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ...

Numer referencyjny: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch części:

1) Część I – dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, w tym wykonanie trzech zadań.

2) Część II – dostawa bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowe dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 467 559.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48620000 Systemy operacyjne
48610000 Systemy baz danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch części:

1) Część I – dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, w tym trzy zadania:

a) Zadanie I – dostawa oraz wdrożenie sprzętu oraz dodatkowych elementów infrastruktury sprzętowej w tym kabli, jeśli będą niezbędne do prawidłowego wdrożenia, szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, zwanych wspólnie „Sprzętem” lub „Urządzeniami”;

b) Zadanie II – dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do wirtualizacji;

c) Zadanie III – dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do backupu z wykorzystaniem urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją;

2) Część II – dostawa bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją „FD” / Waga: 19
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz serwerów „FS” / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „G” / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 467 559.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projektu pn. „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP", w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, II oś priorytetowa efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. Decyzja o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.18.00-00-0017/18 w ramach w ramach POWER 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części i zadań, określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

a) 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto;

b) 1 zamówienie polegające na konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu o technologię wirtualizacyjną, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania:

A. Kierownik projektu

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako kierownik w co najmniej 2 projektach polegających na:

a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto;

b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto;

B. Architekt rozwiązania sprzętowego – dwie osoby

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji sprzętu komputerowego w tym serwerów i macierzy;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier rozwiązań w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto.

C. Wdrożeniowiec infrastruktury serwerowo-macierzowej – 1 osoba

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury serwerowo-macierzowej;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto;

D. Wdrożeniowiec do spraw wirtualizacji – 1 osoba

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania wirtualizacyjnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto;

E. Wdrożeniowiec do oprogramowania backupowego – 1 osoba

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania do backupu środowiska wirtualnego;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania do wykonywania backupu środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.

Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę –3.6. SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

8. Wadium: 190 000,00 PLN.

9. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl;

2) poczty elektronicznej.

11. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020