Fournitures - 219138-2021

03/05/2021    S85

България-София: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

2021/S 085-219138

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Петър Станулов
Електронна поща: pstanulov@admin.uni-sofia.bg
Телефон: +359 28464210
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/126328
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/126328
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА" по девет обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30000000 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката: „Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции (ОП):

ОП №1: "Доставка на настолни компютри";ОП №2: "Доставка на сървъри";

ОП №3: "Доставка на преносими компютри";ОП №4: "Доставка на таблети";

ОП №5: "Доставка на монитори и дисплеи";ОП №6: "Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини";ОП №7: "Доставка на презентационна техника";ОП №8: "Доставка на мрежови устройства и мрежови компоненти, защита на електрозахранването";ОП №9: "Доставка на компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване"; Възложителят ще подпише рамкови споразумения, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП. След проведен вътрешен конкурентен избор, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, за доставки, при които всички условия не са предварително определени в настоящата процедура

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 730 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на настолни компютри"

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213300 Настолен компютър
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на сървъри"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48820000 Сървъри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на преносими компютри"

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 660 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на таблети"

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213200 Таблетен компютър
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на монитори и дисплеи"

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33195100 Монитори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини"

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30216110 Скенери за компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на презентационна техника"

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38652120 Видеопроектори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 270 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на мрежови устройства и мрежови компоненти, защита на електрозахранването"

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32552410 Модеми
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 520 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставки на компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване"

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30233152 Четящо и/или записващо устройство за универсални цифрови дискове (DVD)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция са франко сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка по обособената позиция ще се изпълнява посредством заявени периодични доставки за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" - учебни сгради и бази към университета. Възложителят ще подпише рамкови споразумения по обособената позиция, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП, в резултата на което, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор, за доставки, при които всички условия не са предварително определени.

Честотата на доставките по време на действие на рамковото споразумение ще зависи от конкретните потребности на крайните потребители (заявители - департаменти/звена, факултети и др. в административната структура на Възложителя).

В настоящата документация за краткост ще се използва понятието „доставки“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за „допълнителни доставки“ по всяка една от обособените позиции при необходимост от осигуряване на артикули, които не са обособени по вид и количество в „Техническа спецификация” от настоящата документация, но които могат да бъдат реализирани със същия капацитет, опит и възможности, изисквани от участниците в процедурата.

Под опция за „допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на Възложителя, но не и задължение, да заявява допълнителни и невключени в Техническата спецификация артикули, ако е възникнала необходимост от такива и след одобрен от Възложителя доклад на заявител, за срока на действие на рамковото споразумение. Възложителят може да направи заявки за допълнителни артикули на стойност до 30 % (тридесет на сто) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Всяка заявка за артикули, невключени в Техническата спецификация на Възложителя, ще се доставя от избран Изпълнител, чрез проведен вътрешен конкурентен избор, след изпратена покана по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал сумарно за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на настоящата обществена поръчка, не по-малък от размера на прогнозната стойност по обособената позиция, по която учатника подава оферта.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 62, ал.1, т. 3 и т. 4 ЗОП - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

!!За всички обособени позиции!!

Участникът следва да е реализирал сумарно за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на настоящата обществена поръчка, не по-малък от размера на прогнозната стойност по обособената позиция, по която учатника подава оферта.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 62, ал.1, т. 3 и т. 4 ЗОП - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

Пояснение: "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка. (§2, т. 67 от ДР на ЗОП).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) приключили финансови години считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на съответната обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка, търговия и/или производство на АРТИКУЛИ. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

2. Участникът следва да прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация търговия и/или производство на оборудване еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, копие заверено „вярно с оригинала“ на валиден към датата на подаване на офертите сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съответстващ с предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

!!!За всички обособени позиции!!!

1. Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) приключили финансови години считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на съответната обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Под дейност „идентична или сходна с предмета на съответната обособена позиция” следва да се разбира извършване на доставка, търговия и/или производство:

— За Обособена позиция №1: на Настолни компютри,

— За Обособена позиция №2: на Сървъри,

— За Обособена позиция №3: на Преносими компютри,

— За Обособена позиция №4: на Таблети,

— За Обособена позиция №5: на Монитори и дисплеи,

— За Обособена позиция №6: на Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини,

— За Обособена позиция №7: на Презентационна техника,

— За Обособена позиция №8: на Мрежови устройства и мрежови компоненти, защита на електрозахранването,

— За Обособена позиция №9: на Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване.

Както и сходни или идентични за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

Участникът попълва от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор еЕЕДОП. Информацията, която следва да декларират участниците се отнася до: описание на извършената доставка, дата на възлагането ѝ и дата на приключване и получателя на доставката.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка, търговия и/или производство на АРТИКУЛИ.

2. Участникът следва да прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация търговия и/или производство на оборудване еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.

За оборудване, сходно с предмета на обществената поръчка, ще се приемат компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника.

Участниците попълват раздел Г: „Схеми за осигуряване на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП – участникът посочва стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват - предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности. Информацията, която следва да декларират участниците се отнася до: номера, обхвата, датата на издаване и срока на валидност на сертификата.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, копие заверено „вярно с оригинала“ на валиден към датата на подаване на офертите сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съответстващ с предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За обезпечаване изпълнението на договор, сключен в резултат на рамково споразумение, най-късно при подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията, в размер на 2 % (две на сто) от общата стойност на договора без ДДС, се представя в една от следните форми, по избор на Изпълнителя:

1. Депозит на парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка;

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора;

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение, са съгласно условията разписани в проектите на договори, към настоящата документация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 7
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/05/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/06/2021
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1,чл. 55, ал.1, т. 1

От ЗОП и основанията по чл. 107 от ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона

За противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

Референциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците

Декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл.67 от ЗОП и

Указанията в документацията за участие. Представеният еЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран ел.

Подпис от съответните лица съгласно чл.54,ал.2 и 3 от ЗОП. Към еЕЕДОП се прилагат документи за доказване на

Предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); копие от документ за създаване на обединение (когато

Е приложимо) и следната информация:1.правата и задълженията на участниците в

Обединението;2.разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност

На отговорността;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. представляващ обединението

Партньор. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да

Представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато

Това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на рамково

Споразумение участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията

За отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за

Третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Критерий за оценка на офертите при провеждане на вътрешен конкурентен избор (ВКИ), съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, е „най-ниска цена“.

При провеждане на ВКИ, отварянето, разглеждането и оценяването на офертите в Системата се извършва при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, а Комисията разглежда офертите по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока,

Посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.

100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението

За изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/04/2021