Lieferungen - 219149-2020

12/05/2020    S92

Polen-Rzeszów: Müllfahrzeuge

2020/S 092-219149

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 690260991
Postanschrift: al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-304
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Kamińska, Iwona Staniek
E-Mail: mpgk@mpgk.pl
Telefon: +48 178613001
Fax: +48 178613003
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpgk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpgk.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z o.o. ze 100 % udziałem gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym

Referenznummer der Bekanntmachung: NO-223/V/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144511 Müllfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Parametry i dane techniczne jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów sp. z o.o. al. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Parametry i dane techniczne jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 szt. samochodów od dnia podpisania umowy do 31.7.2020; 2 szt. samochodów od dnia podpisania umowy do 30.9.2020.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy polegające na dostarczeniu pojazdów do odbioru odpadów o wartości co najmniej 500 000,00 PLN każda z wymienionych dostaw. Wykonawca załączy dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów, POLSKA, pokój 230.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy złożyć wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej JEDZ (na wzorze stanowiący załącznik do SIWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP i wskazanej przez Zamawiającego. JEDZ nie należy wypełniać w części IV sekcji od A–D i części V. W części IV formularza należy wypełnić tylko sekcję ԃ (alfa). Instrukcja wypełnienia JEDZ szczegółowo została opisana w SIWZ.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży opis oferowanych pojazdów, potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z SIWZ pkt III opis przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

b. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Oferta musi zawierać:

— wypełniony formularz oferta – złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— JEDZ – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;ewentualne pełnomocnictwa – złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— wadium – wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z rozdz. XI SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/05/2020