Dostawy - 219222-2020

Submission deadline has been amended by:  250966-2020
12/05/2020    S92

Polska-Wrocław: Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne

2020/S 092-219222

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Kantecka
E-mail: bzp@uwr.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.uni.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uni.wroc.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: BZP.272.3.2020.GK
II.1.2)Główny kod CPV
30238000 Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF (zwanego dalej Systemem RFID) w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48161000 Biblioteczny system zarządzania
48160000 Pakiety oprogramowania bibliotecznego
31710000 Sprzęt elektroniczny
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF (zwanego dalej Systemem RFID) w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa jest współfinansowana w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019–2023” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” POWR.03.05.00-00-Z310/18, zwanego w dalszej części umowy Projektem.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa urządzeń i oprogramow. do 40 dni kalend. od dn. podpis. umowy;

usł. wklejenia i zakod. 400 000 szt. etykiet RFID HF do 6 m-cy od dn. podpis. umowy.

Przeprow. testów jakośc. dost. urządzeń do 65 dni od dn. protokołu zdaw-odb.

Szkolenie pracow. w term. 14 dni od testów jakościow.

Zamawiający żąda wniesienia zabezp. należytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ) – zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3 do SIWZ – albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 4 do SIWZ;

5) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

6) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie.

6. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów zamiast dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz wskazanych w SIWZ rozdz. 8, 9 i 10.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 1–3):

1) wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zgodnie z zapisami w SIWZ, rozdział IV pkt 1.2. ppkt 3):

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego na technologii RFID HF przeznaczonego dla bibliotek o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV pkt 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiany do umowy zostały przewidziane w § 10 załącznika nr 9 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100, 50-138 Wrocław, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, ośw. oraz dok., dla których Zam. określił wzory zał. do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz of. – zał. nr 1 do SIWZ – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.;

2) kalkulacja ceny – zał. nr 1a do SIWZ – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.; Wykonawca jest zobowiązany wskazać w kalkulacji ceny typ/model/producenta oferowanego komponentu. Informacje te stanowią treść oferty, w związku z tym, w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże tych informacji, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako nieodpowiadająca treści SIWZ;

3) aktualne ośw. o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w post. zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1–5 – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.;

4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wyk. składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dok. do niej załączonych – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

5) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wyk., należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. osoby/osób poważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezent. Wyk. w post. o udzielenie zam., albo reprezent. i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

6) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wyk. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. (jeśli dotyczy) – zał. nr 5 do SIWZ – w oryg. w postaci dok. elektr. lub elektr. kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryg.

3. Zam. nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

4. Wyk. przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wys. 20 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

5. Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – zał. nr 6 do SIWZ). Wyk. zobowiązany jest do przekazania tego ośw. w oryginale w postaci dok. elektr. lub elektr. kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryg. – zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyko. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., ww. oświadczenie składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wyk. jest dostępny dla Wyk. na miniPortalu lub w zał. nr 11 do SIWZ. W form. oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie koresp. związana z postępowaniem.

7. Zasady tworzenia JEDZ opisane są w SIWZ.

8. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w post. składa własny „jednolity dokument”, a także odrębne „jednolite dok.” dotyczące tych podmiotów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179–198g) ustawy Pzp,

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie.

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020