Leveringen - 219237-2020

12/05/2020    S92

Frankrijk-Boulogne-sur-Mer: Lichte bestelwagens

2020/S 092-219237

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Boulogne sur Mer
Postadres: Rue Jacques Monod
Plaats: Boulogne-sur-Mer
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62321
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Services Economiques
E-mail: marchespublics@ch-boulogne.fr
Telefoon: +33 321993762
Fax: +33 321993003
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-boulogne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'un camion frigorifique pour la cuisine centrale du centre hospitalier de Boulogne sur Mer

Referentienummer: YM788
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136100 Lichte bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2020