Leveringen - 219240-2020

12/05/2020    S92

Nederland-Lochem: Software en informatiesystemen

2020/S 092-219240

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lochem
Nationaal identificatienummer: 46477807
Postadres: Hanzeweg 8
Plaats: Lochem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7241 CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Marleen Oltvoort
E-mail: inkoop@lochem.nl
Telefoon: +31 573289222
Fax: +31 573254899
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lochem.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.lochem.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/080d7e97f46fb9da5361a69401fa3103
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Lochem
Postadres: Hanzeweg 8
Plaats: Lochem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7241 CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Anke Weijenborg
E-mail: inkoop@lochem.nl
Telefoon: +31 573289222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lochem.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/080d7e97f46fb9da5361a69401fa3103
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omgevingswetapplicaties voor Plansoftware, Regelbeheer en Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Referentienummer: 2019-162874
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de aanbesteding is de aanschaf, implementatie (inclusief migratie), onderhoud en beheer van software in de vorm van een totaaloplossing, de ICT prestatie, die bestaat uit drie applicaties:

— Plansoftware (PS) applicatie,

— Regelbeheer (RB) applicatie,

— Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) applicatie.

De ICT prestatie moet in ieder geval passen binnen de regels van de Omgevingswet welke naar verwachting medio 2021 zal worden ingevoerd. Er zal een aansluiting op het DSO gerealiseerd moeten worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lochem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ICT prestatie, die bestaat uit drie applicaties:

— Plansoftware (PS) applicatie,

— Regelbeheer (RB) applicatie,

— Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) applicatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen valse verklaringen,

— Betalingen premies,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen bovenmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Geen vervalsing mededinging,

— Betalingen belastingen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financiële en economische draagkracht; aansprakelijkheid.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid: kerncompetenties.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2020