Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 219271-2020

12/05/2020    S92

România-Bucureşti: Echipament pentru turnul de control

2020/S 092-219271

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: RA Romatsa – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095173
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente operaționale pentru turnul de control Suceava

Număr de referinţă: 7802
II.1.2)Cod CPV principal
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente operationale conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si anexele acestuia.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termen de 13 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

Solicitarile de clarificari primite de autoritatea contractanta dupa acesta data sunt considerate tardive, iar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde la aceste solicitari.

Raspunsul consolidat la toate solicitarile de clarificari va fi transmis de autoritatea contractanta o singura data, in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 780 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 6
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cabluri și accesorii sala operațională TWR/MET/CNS

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente periferice operaționale TWR/MET/CNS

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitoare operationale TWR/MET/CNS

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 65 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Interfețe de rețea tip KVM

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 436 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Radio telefoane și terminale telefonice operațioanale TWR/MET/CNS

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stații operaționale TWR/MET/CNS

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34962100 Echipament pentru turnul de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificațiilor tehnice din anexa la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea autoritatii contractante, numai candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate, valabil la momentul prezentarii acestuia in SEAP;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, daca este cazul;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestora trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor prezenta in acest sens, o declaratie privind conflictul de interese.

Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Bogdan Costas – director general;

— Dragos Titea – director juridic și administrativ;

— Adrian Cojoc-P. – director economic;

— Marietta Babos – contabil șef;

— Valentin Cimpuieru – director Departament tehnic și dezvoltare;

— Doru Simionov – expert Serviciul coordonare programe;

— Beatrice Szliagyi – șef Serviciu coordonare programe;

— Marian Comanescu – șef Sectie PNA Bacau;

— Gabriel Dragomirescu – inginer Serviciul investitii;

— Adrian Tatomir – inginer DSNA Bacau;

— Bogdan Olariu – inginer DSNA Suceava;

— Laura Rusescu – Serviciul juridic;

— Emilia Nita/Mariana Ghiorghiu – expert Directia economică;

— Sorin Popescu – expert Serviciul logica;

— Dan Ciornei – referent de specialitate Serviciul logistica;

— Magdalena Dinu – expert SPMA;

— Gabriela Enache – expert SPMA.

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa;

— pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE cu informatiile necesare, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatele ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat numai de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi traduse în limba romana de catre un traducator autorizat.

Nota: în cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza. În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/06/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/06/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Toata corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici inainte si dupa depunerea ofertelor se realizeaza numai prin intermediul SEAP;

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana;

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv, in SEAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal [mentionat la sectiunea II.1.4) din fisa de date a achizitiei] la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.elicitatie.ro

5. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP, la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica a ofertantului;

6. pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial, doar documentul unic european (DUAE). Prin completarea acestui document, se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/complete certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea

autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare;

7. Limba care guverneaza contractul este limba romana; toate comunicarile intre operatorul economic si autoritatea contractanta vor fi in limba romana;

8. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire anexate anuntului de participare disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica;

9. Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala);

10. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut de factorii de evaluare in ordinea crescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri finaciare si oferta castigatoare va fi desemnata cu propunerea financiara cea mai mica;

11. Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, cu indicarea procentului de subcontractare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/05/2020