Dostawy - 219501-2020

12/05/2020    S92

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 092-219501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa SIPL

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.81.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. część I: rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020;

2. część II: wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

Pełen zakres zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego (https://Bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/) w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 131 085.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48400000 Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, w tym:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej;

2. dostawa z wdrożeniem e-usług dla Wydziału Geodezji, w tym:

1) obsługa komorników sądowych,

2) obsługa inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej,

3) obsługa branż w zakresie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

3. dostawa z wdrożeniem e-usługi wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP);

4. dostawa z wdrożeniem modułu Ochrony Środowiska (OŚ);

5. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ);

6. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ);

7. dostarczenie nowych funkcjonalności dla GeoPortalu Miejskiego;

8. przygotowanie konektorów do modułów i uruchomienie ich na szynie ESB Zamawiającego;

9. dostarczenie nowych funkcjonalności do aplikacji Wewnętrzny Portal Mapowy;

10. świadczenie nadzoru technicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełne brzmienie pkt II.2.1) Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48400000 Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, w tym:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej;

2. dostawa z wdrożeniem modułu zarządzania energią;

3. dostawa z wdrożeniem panelu partycypacyjnego;

4. dostawa z wdrożeniem modułu analitycznego;

5. dostawa z wdrożeniem modułu Open Data;

6. przygotowanie konektorów do modułów i uruchomienie ich na szynie ESB Zamawiającego;

7. świadczenie nadzoru technicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełne brzmienie pkt II.2.1): Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-461532
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BonaSoft sp. z o.o., sp. k.
Adres pocztowy: ul. Bierutowska 57-59
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-317
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://bonasoft.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 872 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 970 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcia serwisowe w obszarze modułu zarządzania energią.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cdn. sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr 1 – pkt V.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części I przedmiotowego postępowania zostały złożone dwie oferty.

Oferta złożona przez Wykonawcę Geomatyka – Kraków s. c., ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, POLSKA została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp – wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Oferta złożona przez Wykonawcę GISPartner sp. z o.o., ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, POLSKA została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy z 29.1.2004 Pzp – oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020