Services - 219568-2017

09/06/2017    S109    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Kranj: Storitve gradbenega nadzora

2017/S 109-219568

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Mestna občina Kranj
5874653000
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
Kontaktna oseba: Tajništvo PP, Dejan Dragaš
Telefon: +386 42373199
E-naslov: dejan.dragas@kranj.si
Telefaks: +386 42373106
Šifra NUTS: SI022

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.kranj.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.kranj.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve gradbenega nadzora za operacijo „Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2 .sklop (2. faza)“.

Referenčna številka dokumenta: 430-4/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
71520000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve gradbenega nadzora pri izgradnji komunalne infrastrukture Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 232 421.31 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71310000
71700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI022
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Gradbena dela se bodo izvajala v naseljih Britof, Predoslje in Mlaka pri Kranju v Mestni občini Kranj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Celoten naziv javnega naročila se glasi:

Storitve gradbenega nadzora za operacijo „Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)“

Predmet javnega naročila so storitve gradbenega nadzora pri izgradnji komunalne infrastrukture Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju (operacija: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

Predmet javnega naročila zajema izvedbo vseh del, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v pogodbi.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Število referenc nadzornika / Ponder: 20
Cena - Ponder: 80
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 232 421.31 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 860
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza). Podrobni podatki so v dokumentaciji v zvezi z oddajo.
II.2.14)Dodatne informacije

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Prednostna os – Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, Prednostna naložba – Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opr.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/07/2017
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/07/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj v sejni sobi št. 8 ali 9.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi „Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti“, prednostne naložbe „Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve“.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.7.2017, 9:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1l, 95/2014 – ZIPRS1415-C, 96/2015) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 delovnih dneh od dneva:

— objave obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,

— ali prejema povabila k oddaji ponudb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
Kranj
4000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/06/2017