Dostawy - 219587-2020

12/05/2020    S92

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 092-219587

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Adres pocztowy: ul. Bartycka 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-716
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Piskorska
E-mail: przetargi@camk.edu.pl
Tel.: +48 221201829

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.camk.edu.pl/pl/przetargi/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów i części komputerowych

Numer referencyjny: MAB-251-1/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów i części komputerowych.

2. Zakres zamówienia obejmuje następujące części:

— część 1: laptop wysokowydajny – 4 szt.,

— część 2: laptop „naukowy” 13.3” typ A – 13 szt., laptop „naukowy” 13.3” typ B – 1 szt.,

— część 3: podwójny monitor – 2 szt., monitor 31.5” – 1 szt., monitor 27” – 14 szt.,

— część 4: dysk SSD NVME – 15 szt., switch gigabit z zasilaniem PoE – 10 szt., kabel HDMI – 20 szt., HUB USB – 14 szt., czytnik płyt CD i DVD – 2 szt., karty SD o pojemności 32 GB – 30 szt., obudowa dysku SSD M.2 – 15 szt.

Pełen opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części postępowania jest zawarty w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 1 (formularz oferty) oraz w załączniku nr 4 (istotne postanowienia umowy).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 171 339.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy wysokowydajne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy dla każdej z części: siedziba Zamawiającego – Rektorska 4, 00-614 Warszawa, POLSKA, pokój 5.06

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: laptop wysokowydajny – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa pamięć RAM / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Międzynarodowa agenda badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.3 międzynarodowe agendy badawcze. Umowa MAB/2018/7.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części 1: 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Uszczegółowione informacje dotyczące wadium są zawarte w rozdz. XI SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptopy naukowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy dla każdej z części: siedziba Zamawiającego – Rektorska 4, 00-614 Warszawa, POLSKA, pokój 5.06

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop „naukowy” 13.3” typ A – 13 szt.

Laptop „naukowy” 13.3” typ B – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa pamięć RAM / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Międzynarodowa agenda badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.3 międzynarodowe agendy badawcze. Umowa MAB/2018/7.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części 2: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Uszczegółowione informacje dotyczące wadium są zawarte w rozdz. XI SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy dla każdej z części: siedziba Zamawiającego – Rektorska 4, 00-614 Warszawa, POLSKA, pokój 5.06

II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor 31.5” – 1 szt.

Monitor 27” – 14 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja braku złych pikseli / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Międzynarodowa agenda badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.3 międzynarodowe agendy badawcze. Umowa MAB/2018/7.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części 3: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Uszczegółowione informacje dotyczące wadium są zawarte w rozdz. XI SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części komputerowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234000 Nośniki do przechowywania
32420000 Urządzenia sieciowe
30237200 Akcesoria komputerowe
32581100 Kabel do transmisji danych
30233180 Urządzenia z pamięcią flash
30233150 Napędy dysku optycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy dla każdej z części: siedziba Zamawiającego – Rektorska 4, 00-614 Warszawa, POLSKA, pokój 5.06

II.2.4)Opis zamówienia:

Dysk SSD NVME – 15 szt.

Switch gigabit z zasilaniem PoE – 10 szt.

Kabel HDMI – 20 szt.

HUB USB – 14 szt.

Czytnik płyt CD i DVD – 2 szt.

Karty SD o pojemności 32 GB – 30 szt.

Obudowa dysku SSD M.2 – 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Międzynarodowa agenda badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.3 międzynarodowe agendy badawcze. Umowa MAB/2018/7.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części 4: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Uszczegółowione informacje dotyczące wadium są zawarte w rozdz. XI SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 015-030369
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Laptopy wysokowydajne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eugeniusz Sienicki Giga Multimedia
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 892.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 59 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Laptopy naukowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eugeniusz Sienicki Giga Multimedia, Warszawa
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 71 135.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Monitory

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Statim Piotr Wypijewski
Adres pocztowy: ul. Głogowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-743
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 139.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 162.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Części komputerowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eugeniusz Sienicki Giga Multimedia
Adres pocztowy: ul. Włodarzewska 65b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 890.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 077.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00–716 Warszawa, POLSKA,

— inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest pan Tomasz Tkacz kontakt: adres e-mail: iodo@camk.edu.pl,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu „Międzynarodowa agenda badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój, oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.3 międzynarodowe agendy badawcze. Umowa MAB/2018/7 oraz do zamknięcia, rozliczenia, ewaluacji i ewentualnych audytów i kontroli projektu oraz do zakończenia okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w w/w przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – albo w terminie 15 dni, jeśli zostało przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020