Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 21959-2017

20/01/2017    S14

Magyarország-Debrecen: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 014-021959

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 001-000492)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 001-000492

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt.69.§(4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011.(X. 30.) Kormányrendelet (VHR 321.) 8.§ a)-n) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel az Ajánlattevők figyelmét: a Kbt. 62. § akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő Ajánlattevőre vagy 1 fő szakemberére nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

Helyesen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt.69.§(4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet (VHR 321.) 8.§ a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel az Ajánlattevők figyelmét: a Kbt. 62. § akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

Finanszírozási feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. 1 db részszámla benyújtása biztosított az engedélyes tervek leszállítását követően. A végszámla kiállítására a kiviteli tervek átadását követően kerülhet sor. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 0,5 %-a naponta. 15 késedelmes nap elteltével Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, mely esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 500 000 HUF/alkalom.

Részletes szabályok a további közbeszerzési dokumentumokban.

Helyesen:

Finanszírozási feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. 1 db részszámla benyújtása biztosított az engedélyes tervek leszállítását követően. A végszámla kiállítására a kiviteli tervek átadását követően kerülhet sor. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 0,5 %-a naponta. 15 késedelmes nap elteltével Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, mely esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 500 000 HUF/alkalom.

Részletes szabályok a további közbeszerzési dokumentumokban.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a fentiekkel összhangban módosítja a további közbeszerzési dokumentumok releváns részét is. A módosított közbeszerzési dokumentumot Ajánlatkérő a korrigendum megjelenésével egyidejűleg az eredeti dokumentummal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.